Konferencia NITT SK 2015

04. 11. 2015

Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Logo projektu NITT SKSkúsenosti, komerčný potenciál výsledkov vedeckovýskumnej práce, podpora inovatívnych technológií a ocenenie tých najlepších. Aj tieto prívlastky by sme mohli dať už v poradí piatemu ročníku medzinárodnej Konferencie NITT SK 2015. 

Už v pravidelnom októbrovom termíne sa na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) konalo podujatie Konferencia NITT SK – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.

Ako vo svojom úvodnom príhovore poznamenala Romana Kanovská, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, päťročná realizácia projektu NITT SK, v rámci ktorého je podujatie organizované, je u odbornej verejnosti vnímaná ako významný medzník v oblasti komercializácie duševného vlastníctva na Slovensku.

Zároveň tiež spomenula, že práca našich vedcov má výrazný aplikačný potenciál a v nasledujúcom období bude dôležitou úlohou uviesť do života formujúce sa vedecké parky a centrá, ktoré tiež vo výraznej miere prispejú k rozšíreniu znalostí a podpore ich komerčného využitia.

Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR, podčiarkol, že končiaci projekt NITT SK podporil doteraz viac ako 130 jednotlivých prípadov inovatívnych technológií.  Konkrétnejšie čísla a prehľad aktivít projektu predniesol účastníkom Miroslav Kubiš, projektový manažér NITT SK.

Skúsenosti zo Slovenska, ale aj Írska, Holandska a Slovinska

Okrem prednášky Miroslava Kubiša, ktorá ponúkla prehľad o poskytnutej podpore technológiám, o zainteresovaných inštitúciách a tiež nových výzvach, obohatili konferenciu aj kolegovia zo zahraničia.

Účastníci si vypočuli skúsenosti s transferom technológií v Írsku, s ktorými sa prišla podeliť Alison Campbell. O piatich pilieroch transferu technológií na univerzite v Eindhovene hovoril Steef Block. A slovinský pohľad na problematiku priniesla Špela Stres.

„Významní hostia zo zahraničia poukázali na svoj efektívne fungujúci systém transferu technológií. Tento model sa snažíme preklopiť na podmienky, ktoré máme. V porovnaní so zahraničím sme  na začiatku celého procesu, ale dovolím si tvrdiť, že pomaličky cez malé úspechy smerujeme k budovaniu pevného systému TT,“ uviedla na margo inšpirácií od hostí zo zahraničia Mária Stachurová, vedúca Centra pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity (CKVV PU).  Stachurová tiež vystúpila na konferencii v druhom bloku prezentácií, kde predstavila práve činnosť spomenutého centra transferu technológií.  

Aj ďalšia z prezentujúcich domácich hostí Danka Moravčíková z Výskumného centra AgroBioTech, SPU v Nitre, reagovala na prínos zahraničných prednášajúcich: “... prezentácie zahraničných hostí odzrkadľovali rozmanitosť spoločensko-ekonomických prostredí, v ktorých sa transfer technológií realizuje v európskom kontexte.“

Do trojice slovenských prezentácií patrila i prednáška Renáty Bačárovej z Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know – how do praxe na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ÚpT na UPJŠ). Bačárová vidí prínos zahraničných prezentácií na konferencii v predstavení značne odlišného fungovania centier transferu v iných  krajinách. „Niektoré myšlienky prednášajúcich boli inšpiratívne a naznačili trendy, kde by sa centrá transferu technológií  na Slovensku mohli nachádzať s odstupom niekoľkých rokov,“ doplnila Bačárová.    

Ako uviedla Moravčíková z AgroBioTech, popoludňajší blok domácich prezentácií otvoril aj plodnú diskusiu. „Potvrdilo sa, že prenos poznatkov na Slovensku prebieha rôznou intenzitou a v rôznych podmienkach. Rada by som však vyzdvihla prínos a význam podpory na národnej úrovni, ktorý napomáha univerzitám a motivuje ich k vytváraniu špecializovaných pracovísk.“   

Hlavným kritériom je originalita a uplatniteľnosť v praxi

Cena za transfer technológií na Slovensku je jedinečnou súťažou, ktorá upriamuje pozornosť na výsledky vedeckej práce a ich komerčný potenciál. „Snažíme sa v rámci komisie identifikovať technológiu, ktorá sa javí v priebehu roka ako tá, ktorá má potenciál v praxi zaujať,“ dopĺňa k súťaži Miroslav Kubiš.     

Tretí ročník súťaže bol výnimočným v tom, že sa po prvýkrát odovzdávali ocenenia v podobe sklenených kužeľov s gravírovaním. Tieto ocenenia pre víťazov slávnostne odprezentoval práve Kubiš, ako projektový manažér NITT SK.

Prvé ocenenie si v kategórii za technológiu s najväčším potenciálom uspieť v praxi odniesol tím z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za kmene mikroorganizmov Lactobacillus, ktoré pomáhajú vyrovnať črevnú mikroflóru.  

Dosiahnutý úspech ma teší o to viac, že ÚpT na UPJŠ v Košiciach spolupracuje s pôvodcami, MVDr. Strojným, PhD. a MVDr. Bombom, DrSc. už od samého začiatku ochrany spomínaného riešenia a bolo pôvodcom v tomto smere nápomocné. Úloha ÚpT sa samozrejme dosiahnutým úspechom nekončí a pred nami stojí ďalšia výzva spojená s komercializáciou tohto riešenia pre potreby praxe,“ uvádza na margo víťazstva Bačárová z ÚpT na UPJŠ.

Lucia Rybanská z Kancelárie spolupráce s praxou na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU)  si prevzala ocenenie v kategórii za najlepšie realizovaný transfer. Konkrétne išlo o technológiu zlepšujúcu cetánové číslo dieselových palív. „Našou snahou je pomáhať všetkým našim vedeckovýskumným pracovníkom na začiatku, keď vytvárajú nejaké nové technológie,“ uviedla v skratke Rybanská k činnosti kancelárie na STU.                

Najlepší prístup inovátora k transferu technológií videla porota u Františka Duchoňa, pedagóga z Katedry robotiky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. „V tomto smere je to uplatnenie technológie široké od  výroby áut po elektrotechniku či potravinársky priemysel,“ uvádza Duchoň.    

Projekt NITT SK má na konte 102 prihlášok priemyselného vlastníctva

Konferenciu NITT SK 2015 otvorila prezentácia Miroslava Kubiša, projektového manažéra NITT SK. Implementácia projektu sa októbrom 2015 končí,  a tak bolo na mieste prezentovať aj dosiahnuté výsledky. Okrem základného predstavenia expertných podporných služieb, ktoré sa prostredníctvom projektu poskytujú, prezentoval Kubiš aj prehľad poskytovanej podpory. Čísla hovorili napríklad o počte zaevidovaných prípadov, v ktorých vedie s počtom 47 Slovenská technická univerzita v Bratislave, nasleduje Slovenská akadémia vied – 37 prípadov a so 17 prípadmi uzatvára trojicu Žilinská univerzita. Kubiš tiež spomenul, že podaných bolo celkom 102 prihlášok na priemyselnú ochranu duševného vlastníctva. Zahŕňame tu patenty, dizajny či úžitkové vzory. Zo spomínaného počtu 102 prihlášok bolo 32 medzinárodných patentových prihlášok.

Napriek tomu, že projekt októbrom 2015 končí, nové myšlienky do nového obdobia 2016 – 2023 tu sú a je snaha ich aj priebežne napĺňať. „Počítame najmä s rozvojom a prevádzkou budovaného Národného centra transferu technológií. Máme záujem na podpore lokálnych centier transferu technológií a naďalej sa plánuje rozvíjať a poskytovať expertné podporné služby,“ uvádza medzi novými výzvami Kubiš.                   

Uzavrieť si dovolíme opäť vyjadreniami účastníkov konferencie, ktorí vnímajú Konferenciu NITT SK ako dôležitý priestor na diskusiu a zdieľanie skúseností.     

Renáta Bačárová z ÚpT na UPJŠ: „Využitie obrovského potenciálu na ďalšie úspešné napredovanie CTT na Slovensku spočíva tiež vo vzájomnej komunikácii a spolupráci centier. Napriek rozdielnym východiskám pre existenciu CTT v inštitúciách je potrebné si uvedomiť, že pôsobíme v rovnakom ekonomickom a právnom prostredí, ktoré centrám na Slovensku dáva spoločný základ na ich fungovanie. Tu sa otvára priestor na zaujímavú spoluprácu v oblasti výmeny skúseností, pričom aj konferencie ako NITT SK môžu byť skvelou komunikačnou platformou.“ 

Podobne sa vyjadrila i Mária Stachurová z CKVV na PU: „Každoročne prezentované pútavé témy rozvíjajú diskusiu s množstvom prínosných informácií, ktoré motivujú a inšpirujú ďalšie centrá transferu technológií na Slovensku.“ 

Rovnako vyznieva aj názor Danky Moravčíkovej z AgroBioTech na SPU: „Tohtoročná konferencia opäť potvrdila svoju opodstatnenosť, ako aj potrebu takejto odbornej platformy na výmenu názorov a skúseností.“

 

Kľúčové slová:
projekty, podnikanie, duševné vlastníctvo, podpora transferu technológií , Národný portál pre transfer technológií (NPTT)

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ