Komisia investuje 16 miliárd EUR na financovanie výskumu a inovácií v období nasledujúcich dvoch rokov

20. 10. 2015

Tlačová správa
Brusel 13. októbra 2015

Logo Európskej komisieEurópska komisia v nasledujúcich dvoch rokoch podporí konkurencieschopnosť investíciami do výskumu a inovácií vo výške takmer 16 miliárd EUR v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií.

Európska komisia v nasledujúcich dvoch rokoch investuje takmer 16 miliárd EUR do výskumu a inovácií v rámci programu Horizont 2020, programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií, potom, čo 13. októbra schválila jeho nový pracovný program na roky 2016 – 2017.

Nové príležitosti na financovanie, ktoré ponúka pracovný program, priamo súvisia s politickými prioritami Komisie, ktoré predstavil predseda Jean-Claude Juncker, a výrazne prispejú k balíku opatrení v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií, jednotnému digitálnemu trhu, politike v oblasti energetickej únie a zmeny klímy, vnútornému trhu so silnejším priemyslom a k úsiliu urobiť z Európy silnejšieho globálneho aktéra.

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inovácie, k tomu uviedol: „Výskum a inovácie sú motormi európskeho pokroku a sú životne dôležité pri riešení súčasných naliehavých výziev, ako imigrácia, zmena klímy, čistá energia a zdravá spoločnosť. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa 16 miliardami EUR z programu Horizont 2020 podporí najvýznamnejšie európske vedecké úsilie, ktorým sa zmení život občanov.“

V súlade so strategickými prioritami, ktoré predstavil komisár Moedas, program Horizont 2020 bude otvorený inováciám, otvorený vede a otvorený svetu. Nový pracovný program na roky 2016 – 17 ponúka možnosti financovania prostredníctvom rôznych výziev na predkladanie návrhov, verejného obstarávania a iných činností, napríklad cien Horizont, čo spolu pokrýva takmer 600 tém. Štruktúra tohto programu odzrkadľuje celkovú flexibilitu programu Horizont 2020, ktorý sa zameriava na dlhodobé priority EÚ a najnaliehavejšie spoločenské výzvy, pričom mu zároveň umožňuje urýchlene riešiť vznikajúce problémy, napríklad výskyt ohnísk chorôb.

Programom sa podporí celý rad prierezových iniciatív: modernizácia európskeho spracovateľského priemyslu (1 miliarda EUR), technológie a normy pre automatické riadenie vozidla (vyše 100 miliónov EUR), internet vecí (139 miliónov EUR) na riešenie digitalizácie priemyslu EÚ; priemysel 2020 a obehové hospodárstvo (670 miliónov EUR) na rozvoj silného a trvalo udržateľného hospodárstva a inteligentné a udržateľné mestá (232 miliónov EUR) na lepšie začlenenie environmentálnych, dopravných, energetických a digitálnych sietí v mestských komunitách EÚ.

K dispozícii bude okrem toho najmenej 8 miliónov EUR na výskum bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ s cieľom pomôcť pri odhaľovaní a boji proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, 27 miliónov EUR na nové technológie na pomoc v boji proti zločinu a terorizmu, ako aj 15 miliónov EUR na výskum pôvodu migračných prúdov v Európe a ich dosahu. Nový pracovný program bude stavať aj na úspechoch vo výskume v oblasti zdravia, napríklad prelomových objavoch súvisiacich s ebolou, ktoré už získali podporu z programu Horizont 2020, a to tým, že investuje 5 miliónov EUR na riešenie kritického výskytu ohniska škodcu Xylella fastidiosa, poškodzujúceho olivovníky.

Nový pracovný program je zároveň zameraný na zlepšenie dosahu financovania dostupného v rámci programu Horizont 2020. Zabezpečí predovšetkým viac peňazí pre inovačné podniky vďaka novým príležitostiam na získavanie financií podporovaným z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), spolu so sumou vyše 740 miliónov EUR určenou na podporu výskumných a inovačných činností v takmer 2 000 malých a stredných podnikoch. Zintenzívni sa aj úsilie o zlepšenie synergie s inými programami financovanými z prostriedkov EÚ, ako zdôraznil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie, ako aj podpora žiadostí výskumníkov s jasnejšími usmerneniami a kritériami vplyvu.

 

Súvislosti

Program Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií Horizont 2020 bol spustený 1. januára 2014. V priebehu siedmich rokov sa do výskumných a inovačných projektov zameraných na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva a rozšírenie hraníc ľudského poznania investuje 77 miliárd EUR. Rozpočet EÚ v oblasti výskumu je zameraný najmä na zlepšenie každodenného života v oblastiach ako ochrana zdravia a životného prostredia, doprava, potravinárstvo a energetika. Partnerstvá v oblasti výskumu s farmaceutickým, leteckým, automobilovým a elektronickým priemyselným odvetvím zároveň slúžia na podporu investícií zo strany súkromného sektora v záujme budúceho hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu.

Zdroj: europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_sk.pdf

(MI)

 

Kľúčové slová:
podnikanie, podpora transferu technológií , inovácie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK