Európske inovačné partnerstvá

28. 08. 2015

.

10. 07. 2015

Brožúra Európske inovačné partnerstvá

SLORD –  Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj spracovala v slovenskom jazyku  informačnú brožúru s názvom Európske inovačné partnerstvá. Elektronická verzia brožúry bola publikovaná v roku 2015.Táto publikácia má slúžiť na informačné účely pre verejnosť o možnostiach ktoré poskytujú Európske informačné partnerstvá. Autorom brožúrky je Paulína Šujanová.


Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj  (SLORD) spracovala brožúru (v slovenčine), ktorá informuje o možnostiach, ktoré poskytujú Európske inovačné partnerstvá.

Európske inovačné partnerstvá (EIP) sú novou koncepciou pre výskum a inovácie, predstavenou v iniciatíve Inovácia v Únii a v rámci stratégie Európa 2020Partnerstvá sú zamerané na konkrétne spoločenské výzvy, sú orientované na výsledky, výstupy a vplyvy, odstraňujú prekážky pri inovačnom procese a majú jasnú pridanú hodnotu. Spájajú zainteresované strany zo súkromnej aj verejnej oblasti naprieč sektormi a hranicami s cieľom zrýchliť proces zavádzania inovácií, vďaka novej koncepcii riešenia reťazca výskum – vývoj – inovácie.

EIP nie sú finančným nástrojom, avšak zefektívňujú, zjednodušujú a koordinujú existujúce nástroje a iniciatívy a dopĺňajú ich novými krokmi v miestach, kde je to potrebné.

EIP existujú len v oblastiach, kde kombinácia EÚ, národných a regionálnych úsilí vo výskume a vývoji a na strane dopytu dosiahne rýchlejšie a efektívnejšie cieľ.

EIP spájajú všetkých relevantných účastníkov na národnej a regionálnej úrovni s cieľom:

  • zvýšiť úsilie v oblasti výskumu a vývoja;
  • koordinovať investície do demonštrácií a pilotných projektov;
  • predvídať a rýchlo pripraviť akýkoľvek predpis a normy;
  • podporiť dopyt, najmä prostredníctvom lepšie koordinovaného verejného obstarávania, na zabezpečenie rýchleho transferu prelomových technológií na trh.

Cieľom EIP nebude robiť uvedené kroky nezávisle na sebe, ako je v súčasnosti praxou, zámerom EIP je navrhnúť a implementovať tieto kroky paralelne, na rýchlejšie dosiahnutie lepších výsledkov.

V súčasnosti existuje päť Európskych inovačných partnerstiev:


Informačná brožúra o Európskych inovačných partnerstvách

Zdroj:
SLORD

(MI)

 

Kľúčové slová:
inovácie

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK