Druhý ročník burzy technológií a vedomostí sústredil viac ako stovku projektov

04. 11. 2015

Mgr. Eva Vašková
[eva.vaskova@cvtisr.sk]

Logo Trans Tech BurzyUž po druhýkrát mohla vedecká obec výsledky svojej práce prezentovať aj na podujatí Trans Tech Burza. O možnosti ich využitia v praxi komunikovali vedeckí pracovníci priamo so zástupcami podnikateľského sektora.  

Druhý ročník podujatia Trans Tech Burza privítal tento rok približne 130 účastníkov. Opätovne sa tak mohli prepájať záujmy vedeckovýskumnej činnosti so záujmami komerčnej sféry. Zástupcovia akademického sektora, vedy a podnikatelia sa stretli, aby otvorili spoločnú diskusiu o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Tak, ako pri predchádzajúcom ročníku, hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenská akadémia vied (SAV) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Trans Tech Burza 2015

 

Trans Tech Burza 2015 v číslach

Spomínaná, približne viac ako stovka účastníkov si počas dvoch „burzových dní“ vypočula 25 prezentácií a  pozrela viac ako 65 posterov. Všetkých 140 prihlásených projektov bolo dostupných na oficiálnej stránke podujatia (stránka prezentujúca profily) a ešte pred podujatím si ich prezrelo viac ako 1700 návštevníkov stránky. 

Dôležitou súčasťou podujatia boli i b2match partnerské stretnutia. Išlo o priame konzultácie vedeckých pracovníkov so zástupcami firiem. Témami spoločných rozhovorov boli práve možnosti spolupráce, ktorá by konkrétnu technológiu preniesla do reálneho využitia v komerčnej sfére.

„Evidovaných sme mali 20 zástupcov firiem, ktorí mali záujem diskutovať o možnej spolupráci s vedeckou komunitou. Priamo dohodnutých b2match stretnutí prebehlo približne 40,“ dopĺňa Zuzana Čeplíková z CVTI SR.   

 

Cieľom bolo sprostredkovať ponuku vedeckovýskumnej infraštruktúry

Druhý ročník podujatia Trans Tech Burza mal jasný motív – priniesť súkromnému sektoru konkrétnu ponuku z vedeckovýskumných inštitúcií. „V tomto ročníku podujatia sa nám podarilo sprostredkovať ponuku vedeckovýskumnej infraštruktúry, jednak rozdelenú v rámci jednotlivých sektorov, ale aj ponuku v presne definovaných podmienkach, ktorými vedeckovýskumná infraštruktúra disponuje. Ide konkrétne o expertné kapacity, bežiace projekty a hotové riešenia,“ konkretizuje Čeplíková.

Druhý ročník podujatia Trans Tech Burza ponúkol dynamickejšiu štruktúru v porovnaní so svojou premiérou. Prispeli k tomu, okrem iných prezentácií, predovšetkým pätnásťminútové prezentácie zamerané priamo na podporu ponuky z verejného, ale aj súkromného sektora. 

Trans Tech Burza 2015

 

Skratky NITT SK a NPC 

CVTI SR predstavilo na podujatí dva zo svojich národných projektov, medzi nimi projekt NPC a projekt NITT SK. Oba tieto projekty súvisia s podporou transferu technológií a zároveň i malého a stredného podnikania na Slovensku. 

Projekt NPC počíta s vybudovaním Národného podnikateľského centra so sídlom v Bratislave, ktoré by formou takzvaného one stop shop zastrešovalo všetky potrebné aktivity v podpore malého a stredného podnikania vrátane poskytovania služieb týkajúcich sa komercializácie duševného vlastníctva.

Projekt NITT SK je odbornej komunite známy ako prepojenie vedeckovýskumnej sféry s hospodárskou praxou. Miroslav Kubiš, projektový manažér NITT SK, predstavil účastníkom nielen prehľad doteraz poskytnutej podpory, ale i vízie do ďalšieho programového obdobia, ktoré počíta s rokom 2023. „Vzhľadom na to, že projekt NITT SK bude v októbri 2015 ukončený, prechádzame určitým prahom programových období, a tiež sme na prahu nových výziev. Projekt NITT SK doteraz poskytol podporu viac ako stovke technológií. Hovorí za to 102 podaných prihlášok priemyselného vlastníctva a 32 medzinárodných patentov. Nové programové obdobie však prináša nové úlohy týkajúce sa napríklad rozvoja vytvoreného Národného centra transferu technológií SR, rozvoja lokálnych centier TT a  ďalších služieb. Samozrejme počíta sa i s podporou ďalších technológií,“ konkretizuje Kubiš. 

 

Trans Tech Burza 2014 – 2015 – 2016

Trans Tech Burza 2015 potvrdila, že je platformou vhodnou na spoločnú diskusiu o potrebách vedy a praxe a zároveň priestorom na vytváranie potrebných vzťahov v týchto dvoch oblastiach.

Oproti svojmu prvému ročníku priniesla viac špecifických technológií, ktoré mali presne určený svoj komerčný potenciál. V porovnaní s minulým rokom sa väčší priestor ponúkol aj posterovým prezentáciám. Prednášky a bilaterálne rokovania prebiehali tentokrát paralelne.

Plány s podujatím Trans Tech Burza 2016 už teraz získavajú postupne svoje kontúry a organizátori sú presvedčení, že aj aktuálny ročník ponúkol viacero podnetov. „Realizácia podujatia Trans Tech Burza 2016 sa určite zvažuje aj v súvislosti s budúcoročným predsedníctvom Slovenska v Európskej únii,“ uzatvára Čeplíková.   

 

Kľúčové slová:
podnikanie, malé a stredné podnikanie, podpora transferu technológií , patenty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK