Databáza japonských patentových dokumentov – J-PlatPat

20. 10. 2015

Michal Vetrecin
[michal.vetrecin@cvtisr.sk]

Patentový úrad Japonska (JPO, Japan Patent Office) v spolupráci s Národným centrom pre informácie a vzdelávanie v priemyselnom vlastníctve  (INPIT, National Center for Industrial Property Information and Training) uviedli 23. marca 2015 novú platformu na vyhľadávanie patentových informácií pod názvom J-PlatPat (Japan Platform for Patent Information), ktorá nahradila predchádzajúci portál zameraný na vyhľadávanie patentových informácií IPDL (The Industrial Property Digital Library).

Ciele a úlohy J-PlatPat

INPIT ponúka na webových stránkach širokej verejnosti služby J-PlatPat umožňujúce získať  základné informácie podľa patentových právnych predpisov, ktoré majú byť zverejnené v súlade so systémom práv priemyselného vlastníctva. J-PlatPat poskytuje záznamy vyše 100 miliónov patentových dokumentov, úžitkových vzorov, dizajnov a ochranných známok s relevantnými informáciami, publikovanými od konca 19. storočia. Základné informácie je možné získať a použiť v anglickom preklade. Cieľom je zabezpečiť lepšiu informovanosť o chránených riešeniach v prístupnom jazyku a vyhnúť sa porušovaniu práv priemyselného vlastníctva.

Zásady používania J-PlatPat

INPIT stanovilo niekoľko pravidiel o využívaní. Nástroj J-PlatPat je určený na získavanie základných informácií o právach priemyselného vlastníctva, preto sú získané informácie a funkcie obmedzené. Na profesionálne získavanie informácií sú určené komerčné nástroje. Je vytvorená ochrana proti hromadnému sťahovaniu dát alebo prístupu k dátam prostredníctvom robotov (pravidelný zber dát pomocou počítačových programov) s cieľom zhromažďovania informácií, čo by mohlo znemožniť, prípadne spomaliť prístup širokej verejnosti. Informácie poskytnuté prostredníctvom J-PlatPat sú chránené autorským právom. Poskytovatelia (JPO a INPIT) nezodpovedajú za vzniknuté škody spôsobené tlačovou chybou, chýbajúcimi znakmi, zanedbaním alebo chybami v získaných informáciách, oneskorenými aktualizáciami informácií alebo za akékoľvek iné škody spôsobené použitím informácií prostredníctvom J-PlatPat. Všetky podmienky sú podrobnejšie rozpísané na stránkach J-PlatPat v sekcii „How to Use“.

Rozsah poskytovaných informácií

V spodnej časti úvodnej stránky J-PlatPat pod názvom „Database Contents“ sa nachádzajú informácie o časovom rozsahu publikovaných informácií pre jednotlivé typy vyhľadávania patentových dokumentov a úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok.

Jazyková verzia je pre vyhľadávanie taktiež veľmi dôležitá. Informácie sú poskytované v japonskom a anglickom jazyku (obrázky 1 a 2). Anglická verzia je chudobnejšia na informácie v porovnaní s japonskou, kde sú podrobnejšie rozpísané informácie najmä o priebehu konania o prihláške a súdnych sporoch. Informácie o právnom stave sú k dispozícii od roku 1990. K dispozícii sú aj anglické preklady alebo strojový preklad. Tieto preklady však nie sú dostupné pre všetky dokumenty a pri starších dokumentoch nemusia byť k dispozícii ani abstrakty v anglickej verzii. Od roku 1976 majú všetky patentové dokumenty dostupný anglický preklad a strojové preklady sú dostupné pre zverejnené prihlášky vynálezov po formálnom prieskume, patentové dokumenty a udelené úžitkové vzory od roku 1993.

Základné možnosti vyhľadávania

Vyhľadávanie v japonskej verzii je jednoduchšie. Pre jazykovú zložitosť je aj stručný popis vyhľadávania pomerne náročný. Z toho dôvodu je tento článok zameraný len na základný popis anglickej verzie J-PlatPat. V anglickej verzii je možné vyhľadávať podľa čísla dokumentov, klasifikácie alebo je možné použiť rozšírené vyhľadávanie.

Vyhľadávanie dokumentov podľa čísla dokumentu je možné len pre patenty, úžitkové vzory  a dizajny. Číslovací systém japonských dokumentov je iný ako európsky číslovací systém a za svoju históriu prešiel niekoľkými zmenami. Číslovanie rokov sa riadilo podľa rokov japonského cisárstva, ktoré sú odlišné od gregoriánskeho kalendára. Éra Showa (cisár Hirohito) pretrvávala od roku 1926 do roku 1989 a éra Heisei (cisár Akihito) od roku 1989 po súčasnosť.

V ponuke „HELP“ je podrobnejšie rozpísané, ako správne zadať číslo dokumentu do vyhľadávacieho políčka a pre vybraný typ vyhľadávaného dokumentu. Ponuka „HELP“ sa nachádza pri každom type vyhľadávania.

Vyhľadávanie patentových dokumentov a úžitkových vzorov ponúka japonskú klasifikáciu – Fi/F pojmy a k dispozícii je aj vyhľadávanie podľa medzinárodnej klasifikácie – MPT (medzinárodné patentové triedenie; IPC - International Patent Classification), ktorú je možné použiť v rozšírenom vyhľadávaní (Japonsko používa MPT od roku 1972). Na portáli je aj prevodník medzi japonským triedením a medzinárodným patentovým triedením. Vyhľadávanie dizajnov je možné podľa Locarnského triedenia alebo japonského triedenia dizajnov – D-term. Prehľadávanie ochranných známok je podľa viedenského triedenia.

Rozšírené vyhľadávanie „PAJ“ (Patent Abstracts of Japan) ponúka možnosť vyhľadávať patentové dokumenty a úžitkové vzory na základe kľúčových slov v názve dokumentu, abstrakte, podľa prihlasovateľa, dátumu publikovania (konkrétny dátum alebo časové rozpätie) alebo MPT. PAJ je kolekcia abstraktov publikovaných patentových prihlášok vrátane bibliografických informácií platných od roku 1976. Rozšírené vyhľadávanie dizajnov nie je k dispozícii. Vyhľadávanie ochranných známok má širšie možnosti. Na základe kľúčových slov je možné vyhľadávať podľa tovarov a služieb - kľúčové slová alebo kódové označenie triedy a skupiny,  ďalej japonské ochranné známky (OZ-R3) alebo celkovo v databáze podľa rôznych kritérií.

Vyhliadka do budúcnosti

JPO má taktiež ďalšie plány na rozšírenie funkcií J-PlatPat, ako je poskytovanie dokumentov patentových rodín z úradov IP5 a niektorých partnerov WIPO na stránkach v japonskej aj anglickej verzii (do roku 2016), zlepšenie doterajšieho stavu vyhľadávacích funkcií, ktoré by boli rovnocenné s funkciami s prístupom prieskumových pracovníkov JPO (do roku 2018), zníženie času vyhľadávania patentových informácií (do roku 2019), rozšírenie obsahu poskytovaných informácií (do roku 2019).

Informácie k tomuto článku boli čerpané zo zdrojov Európskeho patentového úradu (EPO), Japonského patentového úradu (JPO), Národného centra pre informácie a vzdelávanie v priemyselnom vlastníctve (INPIT), Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a materiálov z konferencie East Meets West 2015.

obr. 1

obr. 1

obr. 2

obr. 2

 

 

 

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo, patenty, úžitkové vzory

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK