Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Workshop o biopalivách poukázal na trendy a problémy vo výskume

15. 06. 2015

BRATISLAVA 2. apríla. V piatok 27. marca 2015 sa skončil medzinárodný workshop POKROČILÉ BIOPALIVÁ, BIORAFINÉRIE A BIOEKONOMIKA (ABBE): VÝZVA PRE KRAJINY STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPY, ktorý zhodnotil súčasné trendy vo výskume, inováciách, technológiách a priemyselnej výrobe nových generácií biopalív, ako aj koncepcie biorafinérií a bioekonomiky. Workshop poukázal na podstatné problémy v oblasti výskumu, ktoré kladú prekážky v rozvoji produkcie pokročilých biopalív.

Na workshope, ktorý sa konal 25. – 27. 3. 2015 v Park Inn Danube hoteli v Bratislave, sa zúčastnilo viac ako 90 odborníkov zo 16 krajín Európy a medzinárodných organizácií (United Nations Economic Commission for Europe  UNECE, Organization for Security and Co-operation in Europe  OSCE).

Workshop bol organizovaný Fakultou prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s ICARST Bratislava pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Finančne bol podporený organizáciami Central European Initiative  CEI (Terst, Taliansko) a Joint Research Centre  JRC (European Commission  EC, Ispra, Taliansko).

Prednášatelia workshopu kládli dôraz na hodnotenie udržateľnosti a perspektív, pričom prezentované príspevky a následná diskusia poukázali na problémy v oblasti výskumu produkcie pokročilých biopalív. Výsledky workshopu poukázali predovšetkým na nedostatočnú integráciu vo výskume, nevyhovujúce  sústredenie fondov na podporu vednej oblasti a vývoja technológií, ako aj prenos výsledkov cez inovácie do priemyselnej praxe. Ďalším závažným problémom je chýbajúca alebo nedostatočná stabilita legislatívy na národnej úrovni, ako aj na úrovni Európskej únie, čo zneisťuje vstup možných investorov do tejto investične náročnej oblasti.

Výsledkom workshopu je séria návrhov a odporúčaní:

1. Zintenzívniť iniciatívy v oblasti ABBE a vytvoriť integrované programy, ktoré zahŕňajú viaceré prierezové programy (prepojenie výskumu, inovácií a priemyslu). Je potrebné vyvíjať ďalšie efektívne procesy a technológie na výrobu potravinárskych biopalív prostredníctvom programov Európskej únie (Horizon 2020, BBI – Bio-based Industries, Central Europe  Interreg).

2. Sústrediť sa v nasledujúcom období na kľúčové témy, akými sú: vedomostná spoločnosť so zameraním na (a) využitie obnoviteľných zdrojov pre produkciu nových udržateľných materiálov a (b) obnoviteľné zdroje energie, čo vo veľkej miere zahŕňa pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomiku. Viaceré medzinárodné organizácie, predovšetkým CEI, JRC-EC, UNECE, prejavili konkrétny záujem podporiť aktivity na Slovensku v priebehu jeho predsedníctva v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016 (príkladom môže byť program Knowledge Exchange Program  KEP na organizovanie expertných skupín a workshopov pre podporu prípravy integrovaných projektov v oblasti ABBE, obnoviteľných zdrojov energií a obnoviteľných materiálov).

3. Podporiť vznik ABBE klastra pre pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomiku, ktorý by mohol na Slovensku zabezpečiť integráciu výskumu, vývoja technológií, inovácií a inovatívnej priemyselnej výroby. Klaster by mal poslúžiť na integráciu aktivít v oblasti pokročilých biopalív, biorafinérií a bioekonomiky a hlavne podporiť vznik Kompetenčného centra pre pokročilé biopalivá, biorafinérie a bioekonomiku na Slovensku zo štrukturálnych fondov v ďalšom období (2016 – 2021).

4. Poslať výzvu poslancom Európskeho parlamentu na urýchlenie dorokovania a schválenia legislatívy s cieľom podporiť vývoj a výrobu pokročilých biopalív, biorafinérií a ostatných produktov z biomasy, a to so zámerom zefektívniť ochranu životného prostredia a podporiť vývoj nových odvetví priemyslu a poľnohospodárstva ako súčasť vedomostnej spoločnosti.

Podrobnejšie výsledky a odporúčania sú uvedené na webovej stránke workshopu ABBE 2015:
www.abbe2015-workshop.eu/results/

Záverečná správa

Zdroj: PR servis, 2. 4. 2015

(AO)

Priemyselné odvetvia:
biotechnológie, chemický priemysel

Priemyselné odvetvia:
Biotechnológie, Chemický priemysel

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK