Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

09. 06. 2015

Mgr. Helga Jančovičová, PhD.,
hlavná odborná garantka národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“

S ohľadom na narastajúcu nezamestnanosť mladých ľudí na jednej strane a veľký dopyt po kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných pracovníkoch, najmä pre priemysel a inovatívne odvetvia hospodárstva na druhej strane,  vznikla potreba vytvorenia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Národný projekt, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci operačného programu Vzdelávanie, zároveň reflektuje aktuálne otázky v celospoločenskej diskusii o prepojení vysokoškolského vzdelávania s trhom práce.

Národný projekt je orientovaný na študentov všetkých troch stupňov vysokých škôl, študujúcich dennou formou. Ide o vysoké školy pôsobiace na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, t. j. týka sa univerzít v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Medzi odbornou verejnosťou a študentmi vzbudil národný projekt obrovský záujem,  čoho dôkazom je, že v rámci neho spolupracuje viac ako 845 odborných pracovníkov v platených a dokonca aj v neplatených pozíciách, z toho napríklad viac než 130 lektorov zastupuje vysoké školy, takmer 170 lektorov pochádza z podnikov, 352 je vysokoškolských pedagógov pripravujúcich odborné podklady pre inovácie študijných programov, okrem toho 45 odborných pracovníkov z vysokých škôl a viac než 50 expertov z vysokých škôl a podnikovej sféry. Celkovo sa do vzdelávania doteraz zapojilo viac než 3 510 študentov vysokých škôl, pričom viac ako 270 študentov absolvovalo dlhodobé vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe.

Národný projekt je financovaný v sume 17 072 300 EUR z operačného programu Vzdelávanie, pričom 85 % finančných prostriedkov je poskytnutých z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a 15 % pochádza zo štátneho rozpočtu SR.

Napĺňanie zámeru národného projektu má niekoľko etáp. Najskôr boli identifikované vysokoškolské študijné programy, ktoré sú najžiadanejšie na trhu práce v podnikovej sfére, s vysokou pridanou hodnotou pre hospodársky rast SR.  V rámci možností národného projektu sa podporili najmä študenti týchto programov. Kládol sa dôraz na uskutočnenie jednotlivých aktivít sledujúcich napĺňanie špecifických cieľov národného projektu, a to najmä v oblastiach:

 • rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácie a skvalitnenia študijných programov vysokých škôl vrátane podpory kariérneho poradenstva,
 • podpory rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji,
 • podpory aktívnej spolupráce vysokých škôl a súkromného sektora pri tvorbe nových študijných odborov a programov a pri procese výučby,
 • zvýšenia zapojenia vysokých škôl a ostatných organizácií výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií.

V prebiehajúcom národnom projekte sa jednotlivé činnosti realizujú v štyroch aktivitách:

Prvou aktivitou národného projektu je posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl z hľadiska aktuálnych perspektívnych potrieb trhu práce a spolupráce s podnikovou sférou.

Cieľom prvej aktivity je vytvorenie metodiky a posúdenie všetkých relevantných študijných programov v rámci oprávnených vysokých škôl z pohľadu prioritných potrieb praxe a prognóz vývoja pracovného trhu. Na základe toho sa navrhne optimalizácia postupov prispôsobenia vysokoškolského vzdelávania potrebám zamestnávateľov a perspektíve ekonomického rastu krajiny. Okrem toho sú vypracovávané aj návrhy pre adaptáciu obsahov a nových foriem štúdia v 100 vysoko perspektívnych študijných programoch. Vzniká tak podklad pre skvalitnenie prípravy absolventov a zvýšenie ich úspešnosti pri uplatňovaní sa na trhu práce, ako aj ich samotná hodnota pre subjekt trhu práce.

Druhou aktivitou národného projektu je aktívne vytváranie siete spolupráce vysokých škôl a podnikovej sféry.

V rámci druhej aktivity národného projektu ide o vytváranie a podporu väzieb medzi vysokými školami a súkromným sektorom v procese vzdelávania. Táto aktivita je svojím obsahom najrozsiahlejšia. Jej základná činnosť je v budovaní predpokladov praktického vzdelávania študentov vysokých škôl a ich zapájaní do poznávania reálnych potrieb, reálnych riešení problémov a inovácií v praxi. Od toho sa odvíja aj hlavný zámer tejto aktivity - kreovanie pilotnej siete a podpora existujúcej spolupráce medzi vysokými školami a podnikmi. Vytvára sa tak efektívny systém, v ktorom sa študenti vzdelávajú podľa vopred dohodnutých podmienok a získavajú praktické kompetencie priamo v podnikovej praxi alebo v založených výučbových strediskách na pracoviskách vysokých škôl zapojených do projektu. Následne vzniká predpoklad ich efektívneho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia.

Budovanie siete spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou v rámci národného projektu sa začalo ihneď po jeho štarte v júni 2013. Medzi prvé ponuky praxe sa radia: spoločnosť CEIT, a. s. v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline, DELPHI Slovensko, s. r. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, ďalej INA Kysuce, spol. s r. o. spolupracujúca so Žilinskou univerzitou v Žiline alebo INA SKALICA, spol. s r. o. spolupracujúca so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave ale tiež aj s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Obe tieto univerzity a tiež aj Žilinská univerzita rozbehli  spoluprácu s firmou MATADOR HOLDING, a. s., trnavská Materiálovotechnologická fakulta sa zas dohodla so spoločnosťou Miba Steeltec, s. r. o., Technická univerzita v Košiciach uzavrela spoluprácu s takými podnikmi ako: OPERA JET, Progres CAD Engineering, s. r. o., THORMA Výroba, k. s. či U. S. Steel Košice, s. r. o.

Týmto spôsobom nastúpilo do praxe s podporou národného projektu na začiatku apríla 2014 prvých cca 30 študentov, ktorí sa zároveň stali prvým hmatateľným výsledkom budovania siete spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou v národnom projekte.

Vývoj zapojenia študentov, vysokých škôl a podnikov do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe

Vývoj zapojenia študentov, vysokých škôl a podnikov do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe

Do konca roka 2014 sa podarilo zapojiť do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe na základe  modelu spoluprác „best practice“ celkovo 174 študentov. Od začiatku roka 2015 sa kontinuálne pokračuje v tejto snahe ďalej. Avšak ide už len o študentov z tých študijných programov, ktoré boli analyticky vyhodnotené ako najperspektívnejšie. Aktuálne je s podporou národného projektu a na základe uzatvorených zmlúv do podnikovej praxe zapojených 271 študentov (údaj k 11. máju 2015).

Z hľadiska štruktúry zapojených študentov do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe sú  najviac zapojení študenti technických vied a náuk (cca 60 %), prírodných vied (cca 30 %), ďalej študenti poľnohospodársko-lesníckych a veterinárnych vied a náuk (cca 5 %) a spoločenských vied, náuk a služieb (cca 5 %). Študenti najčastejšie pochádzajú z II. stupňa vysokoškolského štúdia (viac ako 70 %). Do vzdelávania v podmienkach podnikovej praxe sa doteraz zapojilo 8 vysokých škôl. Aktuálnu sieť spolupráce tak tvorí 26 fakúlt93 podnikov.

V letných mesiacoch roku 2014 sa s podporou národného projektu začali v sieti spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou realizovať aj exkurzie študentov. Najväčší záujem predstaviteľov vysokých škôl a študentov o exkurzie bol kumulovaný do obdobia druhej polovice zimného semestra 2014/2015. Medzi najnavštevovanejšie podniky v rámci exkurzií patria VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., CEIT, a. s., Kia Motors Slovakia, s. r. o., INA KYSUCE, spol. s r.o. a Železiarne Podbrezová, a. s.

Rozloženie študentov jednotlivých vysokých škôl na exkurziách

Rozloženie študentov jednotlivých vysokých škôl na exkurziách

Celkovo sa na exkurziách podarilo zatiaľ podporiť  3 243 študentov8 vysokých škôl, absolvovali 116 exkurzií (údaj k 11. máju 2015). Cieľovou skupinou národného projektu je 3 350 študentov.

Treťou aktivitou národného projektu je skvalitnenie vzdelávacieho obsahu a podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných programoch.

Účelom realizácie tejto aktivity je skvalitnenie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom zavádzania inovácií do vzdelávacieho obsahu, ako aj podpora inovatívnych foriem vzdelávania pre potreby požiadaviek trhu práce vo vybraných perspektívnych študijných programoch.

Vďaka vybaveniu výučbových kontaktných centier na vysokých školách v perspektívnych študijných programoch modernými vzdelávacími pomôckami (študijnými pomôckami, učebnicami a odbornou literatúrou, licenciami na študijné pomôcky, softvérovými nástrojmi modelovania procesov, nosičmi, nástrojmi a licenciami s inovovaným digitálnym vzdelávacím obsahom) sa vytvárajú podmienky na  skvalitnenie vzdelávacieho obsahu a formy v súlade s pravidlami operačného programu Vzdelávanie a Európskeho sociálneho fondu. Zároveň je možné v uvedených kontaktných centrách vzdelávať študentov pomocou inovatívnych foriem vzdelávania, ako aj priamym zapojením študentov do riešenia úloh na pracovisku počas ich študijného pobytu v podniku. Vybraným študentom II. a III. stupňa sa v rámci aktivity zabezpečil pobyt na špičkovom zahraničnom pracovisku podniku, kde prebieha spolupráca v rámci implementácie národného projektu.

V tejto etape je perspektívnym študijným programom aktívne zapojeným do národného projektu poskytnuté materiálne zabezpečenie formou učebných pomôcok, IKT, odbornej literatúry a licencií na softvér s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho obsahu a podpory inovatívnych foriem vzdelávania. Podpora z národného projektu  je poskytnutá prostredníctvom 30 vzdelávacích centier vytvorených na 19 fakultách 8 vysokých škôl.

Najúspešnejší absolventi praxe v podniku na Slovensku sa zúčastnili dlhodobej praxe v trvaní 1 až 3 mesiace v podniku v zahraničí. K aprílu 2015 sa na praxi v zahraničí zúčastnilo spolu zatiaľ 14 študentov, pričom najviac študentov je na praxi v podnikoch v Nemecku a Českej republike. Do konca realizácie projektu sa plánuje zabezpečiť túto formu vzdelávania pre viac ako 20 študentov.

Poslednou, ale nie menej dôležitou aktivitou, je popularizácia štúdia v perspektívnych študijných odboroch a spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou.

Aktivita vznikla ako zásadný prvok národného projektu, ktorej cieľom je prostredníctvom štandardných komunikačných postupov zvyšovať celospoločenský záujem o národný projekt a jeho jednotlivé zámery, informovať o potrebách prepojenia vzdelávania s podnikovou praxou. Okrem toho podnietiť tiež záujem samotných vysokých škôl a podnikov o vzájomnú interakciu a vytváranie predpokladov pre spoluprácu orientovanú predovšetkým na využitie rozvojového potenciálu mladých ľudí pre hospodársky rast a zvyšovanie konkurencieschopnosti. V nadväznosti na to motivovať študentov, aby aktívne využívali možnosti národného projektu, aby prostredníctvom praktického vzdelávania našli už ako absolventi rýchle a perspektívne uplatnenie na trhu práce a podnikania.

Špecifickými cieľmi na dosiahnutie požadovaného stavu informovanosti o národnom projekte sú najmä organizácia popularizačných podujatí vo forme prezentačných dní podnikov na vysokých školách pre nadviazanie spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou, ako aj pre kariérne smerovanie študentov. Dosiaľ sa uskutočnilo 7 takýchto podujatí – na pôde Žilinskej univerzity v Žiline, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, Technickej univerzity v Košiciach, Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Technickej univerzity vo Zvolene a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Celkovo sa na popularizačných podujatiach na jednotlivých vysokých školách od začiatku realizácie národného projektu zúčastnilo spolu viac než 3 700 študentov vysokých škôl.

Zároveň sa počas realizácie národného projektu uskutočňujú aj stretnutia expertnej  skupiny pre spoluprácu vysokých škôl s podnikovou sférou a expertnej skupiny pre popularizáciu, ktoré prerokúvajú aktuálne otázky spojené s realizáciou aktivít projektu a odborne zastrešujú ich smerovanie. Členmi týchto expertných skupín sú významní zástupcovia vysokých škôl, priemyselných zväzov, podnikov a štátnej správy.

Účastníci národnej konferencie Ako prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov
Účastníci národnej konferencie Ako prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov

V rámci tejto aktivity sa tiež dňa 12. 2. 2015 pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera uskutočnila národná konferencia pod názvom Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov. Zúčastnili sa na nej zástupcovia vysokoškolskej obce, rektori najväčších slovenských univerzít, významné osobnosti zamestnávateľskej sféry, najmä zo sektoru priemyslu, ako aj predstavitelia štátnej a verejnej správy.

Generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR prof. RNDr. Ján Turňa CSc. privítal hostí konferencie. V úvode sa účastníkom prihovoril minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler.  Následne predstavili prítomným hosťom zámery a ciele národného projektu hlavná odborná garantka Mgr. Helga Jančovičová, PhD. a odborný garant aktivity národného projektu PhDr. Peter Obdržálek, PhD. doplnil niektoré z výsledkov, ktoré sa podarilo dosiahnuť od začiatku jeho realizácie. Tri panelové diskusie s prednášajúcimi s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania z vysokoškolského i z podnikového prostredia ponúkli už počas konferencie zaujímavé myšlienky a odporúčania do budúcnosti týkajúce sa vysokoškolského vzdelávania prepojeného s potrebami trhu práce.

Závery národnej konferencie navrhnuté jej účastníkmi boli zhrnuté do deviatich základných bodov, ktoré odzrkadľujú snahu o zvýšenie kvalitatívnej úrovne vzdelávania na Slovensku a o jeho úzke prepojenie s potrebami praxe.

 1. Národný projekt na kvalitnej úrovni vytvára a podporuje systém spolupráce medzi vysokými školami a zamestnávateľmi a je dobrým základom pre posilnenie vzdelávania absolventov vysokých škôl tak, aby disponovali kompetenciami potrebnými pre ich uplatnenie v praxi, v zmysle potrieb zamestnávateľov.
 2. Projekt vytvára priestor pre preklenutie bariér medzi vzdelávaním na vysokých školách a zamestnávateľmi a vytvára platformu na diskusiu o smerovaní vysokého školstva na Slovensku vzhľadom na uplatnenie ich absolventov na trhu práce. Zvolený prístup vytvára platformu a formuje novú kultúru komunikácie medzi vysokými školami a zamestnávateľmi.
 3. Slovensko sa potrebuje sústrediť na získanie medzinárodnej konkurencieschopnosti v kľúčových hospodárskych odvetviach práve zvyšovaním orientácie vzdelávania na prax a rozvoj potrebných kompetencií u absolventov vysokých škôl. Je preto nevyhnutné koncentrovať sa na tie študijné odbory, ktoré sú nosné a užitočné vzhľadom na identifikované prioritné spoločenské a ekonomické potreby, a teda najmä na  prírodovedné a technické disciplíny.
 4. Je potrebné pokračovať v analýze a overovaní kvality študijných programov na vysokých školách a ich modifikácii tak, aby došlo ku koncentrácii zdrojov na perspektívne programy (redukcii celkového počtu študijných programov) a ukončeniu dezintegrácie výskumných kapacít vysokých škôl. Takisto treba pristúpiť k diferenciácii v podpore vysokých škôl na základe spoločenskej objednávky s akcentom na strategické dokumenty SR.
 5.  Podnikové výskumné a vzdelávacie centrá a v nich riešené vzdelávacie, výskumné a vývojové témy zadávané hospodárskou praxou, sú významným nástrojom prípravy kvalitných absolventov všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania. Súčasťou procesu by malo byť prepojenie týchto centier s doktorandským štúdiom na VŠ a zapojenie vysokoškolských pedagógov ako garantov kvality prepojenia aplikovaného výskumu a teoretickej prípravy.
 6. Zmena charakteru výrobných organizácií na výskumno – vývojovo - výrobné vyžaduje vytváranie materiálnych a personálnych zdrojov ako na strane priemyslu, tak aj vysokých škôl a ich orientáciu na aplikovaný vývoj v prioritných oblastiach, definovaných v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3).
 7. Kvalitu prípravy vysokoškolákov nie je možné riešiť bez zohľadnenia prípravy na stredných a základných školách, preto je potrebné systémovo prepojiť kroky smerujúce k zvyšovaniu kvality vzdelávania na všetkých stupňoch, vrátane podpory vzdelávania pedagógov základných a stredných škôl a zavedenia a zjednotenia štandardov, ktoré musia absolventi spĺňať.
 8. Účastníci konferencie sa zhodli v presvedčení, že nevyhnutným systémovým zmenám (vrátane legislatívnych) vo vysokoškolskej politike bude predchádzať štruktúrovaná a široká diskusia všetkých zainteresovaných strán tak, aby sa dospelo k riešeniam, ktoré budú u kľúčových partnerov na trhu vzdelávania akceptované a dlhodobo podporované, vrátane vymedzenia vzájomne zosúladených práv a povinností týchto partnerov (konkrétnym priestorom na uvedenú diskusiu majú byť napr. aj plánované okrúhle stoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR).
 9. Účastníci konferencie odporúčajú pokračovanie národného projektu tak, aby aktivity projektu boli zabezpečené kontinuálne, a aby sa ešte zintenzívnila implementácia aktivít, ktoré vytvárajú rámec pre proces prípravy vysokoškolákov pre ich konkrétne zamestnanie alebo samostatné podnikanie. Ďalej účastníci konferencie odporučili, aby sa aktivity pokračujúceho národného projektu týkali všetkých perspektívnych študijných oblastí na všetkých vysokých školách na Slovensku (teda aj vysokých škôl na území Bratislavského samosprávneho kraja).

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler diskutoval s účastníkmi národnej konferencie Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler diskutoval s účastníkmi národnej  konferencie Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov.

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK