Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vďaka novému výskumu pomáhajú feromóny chrániť lesy ešte efektívnejšie

23. 06. 2015

Mgr. Eva Vašková 

Podľa múdrosti  jedného z orientálnych prísloví, vie viac hluku narobiť jeden padajúci strom ako rastúci les. Jednou z príčin, ktorá môže tento hluk spôsobiť,  sú škodcovia lesa.  Aktuálne sa do boja s nimi púšťa novinka zo slovenského výskumu v podobe feromónových lapačov s ich inovatívnym technickým riešením.  

Na Slovensku pokrývajú lesy viac ako 40 % územia. Nutnosť ich ochrany je preto dôležitou úlohou a venujú jej pozornosť nielen ochranári a lesníci, ale i vedci.

Lesnícka ochranárska služba (LOS), ako súčasť Národného lesnícka centra vo Zvolene, sa v tejto súvislosti zaoberá aj otázkou  ochrany stromov pred najčastejšími drevokaznými a podkôrnymi hmyzími škodcami.  

Jednou z možností, ako bojovať proti týmto nepriateľom dreva, sú aj takzvané, u lesníkov dobre známe, lapače. Používaním v súčasnosti dostupných typov lapačov sa u nich zistili viaceré nedostatky, práve z tohoto dôvodu bola, po viac ako dvoch desaťročiach, vyvinutá nová technológia, v podobe inovatívneho technologického riešenia feromónových lapačov.   
   

POPIS

Konkrétne ide o krížový a lievikový nárazový lapač podkôrneho a drevokazného hmyzu.

Krížový nárazový lapač je riešený ako krížové usporiadanie dvoch dolných a dvoch horných ramien. Medzi týmito dvoma usporiadaniami sú prichytené dve odolné fólie z čierneho PVC. Pod dolnými ramenami sa nachádza zberný lievik prichytený o dolnú krížovú konštrukciu. Tento lievik následne ústi  do odchytovej nádoby s perforovaným dnom, čo zabezpečuje lepší odtok zrážkovej vody.

Krížový nárazový lapač Krížový nárazový lapač
Krížový nárazový lapač podkôrneho a drevokazného hmyzu

Lievikový nárazový lapač je sústava aspoň štyroch odchytových lievikov s kužeľovými nárazovými plochami. Lieviky sú orientované vertikálne a navzájom sa prekrývajú. Uchytené sú prostredníctvom lankových kotiev. Lievikový tvar je účinný z každej strany, čo je výhodou tohoto technického riešenia. Odchytová nádoba má opäť perforované dno, ako v prípade krížového lapača, čim je vyriešené  odtekanie zrážkovej vody. Práve to bol problém väčšiny doteraz používaných feromónových lapačov.     

Lievikový nárazový lapač Lievikový nárazový lapač
Lievikový nárazový lapač podkôrneho a drevokazného hmyzu

Podstatu nového technického riešenia feromónových lapačov približuje pôvodca technológie Ing. Juraj GALKO, PhD. z Lesníckej ochranárskej služby:  „Novým technickým riešením sme sa snažili odstrániť nevýhody doterajších lapačov. Išlo najmä o dostatočné zabezpečenie odvodu zrážkovej vody, zväčšenie nárazovej plochy, úpravu tvaru lapačov tak, aby boli účinné z každej strany svojej plochy a tiež vytvorenie vyhovujúcej veľkosti tzv. odchytovej nádoby pre hmyz. Novinkou je aj zavedenie stupnice na odchytovej nádobe, podľa ktorej vie obsluha lapačov veľmi rýchlo, koľko lykožrútov sa chytilo.“

 

Lievikový nárazový lapač

Za hlavnú výhodu je považované práve odstránenie týchto doterajších problémov. Lapače sú tak účinnejšie, čo znamená, že je viac odchyteného hmyzu a odchytená vzorka je kvalitnejšia.

Lapače sa v praxi už tri roky testovali v prostredí Vysokých Tatier. Novinka je v tomto ohľade považovaná už za prototyp, presnejšie úžitkový vzor (2x).

 

PRÍBEH     

Na začiatku celého príbehu tejto technológie vzniká otázka – Prečo práve feromónové lapače? – Výskum sa predsa bežne orientuje na medicínu, životné prostredie, potravinárstvo a podobne. Jednoduchá otázka má i jednoduchú odpoveď,  a tou je výrazný výskyt napríklad lykožrúta smrekového v našich lesoch a stovky miliónov odchytených kusov tohoto škodcu prostredníctvom feromónových lapačov.

 „Vývoj nových lapačov v Európe stagnoval a komerčne používané typy sú známe už viac ako dvadsať – tridsať rokov. Každý z týchto prevádzkových typov mal svoje výhody a nevýhody, ktoré sa zistili počas ich dlhodobého používania. Pociťovali sme teda potrebu inovácie a nového výskumu. Rozhodli sme sa, že na našom pracovisku Lesníckej ochranárskej služby využijeme projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja - Biologické metódy regulácie populačnej dynamiky hmyzu premnožujúceho sa na smreku a duboch. V rámci tohoto projektu sme začali realizovať výskum,“ konkretizuje Galko.    

Feromónové lapače boli teda dobre známe nielen medzi lesníkmi, vedcami, ale poznal ich aj trh. Ako začať potom so samotným procesom transferu technológií? V takomto prípade najlepšie práve testovaním. „Predtým, ako sme vôbec podnikli nejaké kroky k ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii, tak predovšetkým sme intenzívne testovali a porovnávali naše typy feromónových lapačov s komerčnými typmi v terénnych podmienkach,“ spomína na prvé kroky smerom ku transferu technológií Galko.   

Až uspokojivé výsledky priviedli pôvodcu technológie k spolupráci s Centrom transferu technológií pri CVTI SR (CTT pri CVTI SR). „S CVTI SR bola podpísaná Zmluva o poskytovaní expertných podporných služieb. Nasledovalo viacero stretnutí, na ktorých sme spoločne riešili ďalšie potrebné kroky k transferu technológií,“ pokračuje Galko.                 

„V prípade technológie feromónových lapačov sme novinku, nakoľko už bola používaná, respektíve testovaná v praxi, považovali z hľadiska stupňa vývoja technológie za prototyp. Vypracovali sme odhad komerčného potenciálu, ktorý ukázal, že je vhodné postupovať v procese transferu technológií ďalej,“ hovorí na margo spolupráce RNDr. Jaroslav NOSKOVIČ, PhD. z CTT pri CVTI SR. 

Podľa slov Noskoviča, na základe predbežného prieskumu trhov je možné očakávať  uplatnenie lapačov aj v ďalších krajinách s vyšším podielom zalesneného územia.

Z hľadiska ochrany duševného vlastníctva je dôležité poznamenať, že obe technológie sú aktuálne priemyselnoprávne ochránené úžitkovým vzorom. “Prihláška úžitkového vzoru je spracovaná a podaná, aktuálne sa nachádza v stave „zverejnená“ – zapísanie úžitkového vzoru očakávame v najbližších mesiacoch. Spracovaný bol tiež marketingový list, pomocou ktorého budú v najbližšej dobe oslovené firmy vyrábajúce lapače. Cieľom je udeliť licenciu niektorej z nich na výrobu týchto inovatívnych lapačov,“ konkretizuje Noskovič.

Podanie prihlášky úžitkového vzoru na obe technologické riešenia považuje aj sám povôdca Galko za najúspešnejší krok v rámci doteraz realizovaných krokov procesu transferu technológií.

 

„S procesom transferu technológií sme nemali predchádzajúce skúsenosti. Naším najvýraznejším očakávaním v tomto smere bude najmä presadenie našej technológie v lesníckej praxi,“ upresňuje Galko a dodáva, že počas celého procesu sa stretli aj zo strany Národného lesníckeho centra, aj zo strany CTT pri CVTI SR s profesionálnym prístupom a ochotou.    

 

PÔVODCA

Ing. Juraj GALKO, PhD. je od roku 2008 zamestnancom  Lesníckej ochranárskej služby v Banskej Štiavnici, ktorá je organizačnou súčasťou Národného lesníckeho centra, Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene.  Vo svojej profesii sa špecializuje na lesnícku entomológiu, konkrétnejšie na podkôrny a drevokazný hmyz. Pôsobí ako inšpektor Lesníckej ochranárskej služby pre Trenčiansky a Trnavský kraj. Ukončil doktorandské štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene, Lesníckej fakulte, na Katedre ochrany lesa a poľovníctva.

Okrem domovskej stránky LOS (http://www.los.sk/galko.html) a klasickej, dobre známej sociálnej sieti Facebook, kde má LOS svoju stránku (https://www.facebook.com/losbstiavnica), je aktívny aj na sociálnej sieti pre vedeckých pracovníkov ResearchGate a stručné informácie o ňom nájdete aj na webovej stránke COST – European Cooperation in Science and Technology, v časti Who is Who.              

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK