Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Svetový deň duševného vlastníctva 2015

29. 06. 2015

Ing. Darina Kyliánová

Dňa 26. apríla si celý svet pripomína Svetový deň duševného vlastníctva organizovaním rôznych popularizačných, osvetových a vzdelávacích aktivít o strategickom význame duševného vlastníctva a jeho ochrany. Cieľom týchto aktivít je zvýšiť povedomie verejnosti v danej oblasti a demonštrovať spôsoby ochrany autorských a priemyselných práv.

Tento sviatok sme si pripomenuli dňa 28. apríla 2015 aj na Slovensku v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) v Banskej Bystrici. Účastníkom podujatia sa na slávnostnom otvorení prihovoril predseda ÚPV SR a pozvaní hostia. Mottom tohoročného Svetového dňa duševného vlastníctva bolo: Vstaň a podpor hudbu  (Get up, stand up for Music). Keďže nápad oslavovať deň duševného vlastníctva vznikol na zasadaní riadiacich orgánov vo WIPO,  každoročne sa účastníkom osláv prihovára svojím posolstvom generálny riaditeľ WIPO p. Francis Gurry. Z jeho posolstva vyberáme základné myšlienky: Hudba je súčasťou mimoriadnej revolúcie, ktorá sa deje okolo nás, revolúcia, ktorá  zásadne mení spôsob, akým sa tvorivá práca  uskutočňuje, distribuuje a spotrebováva.

Vďaka digitálnej technológii a internetu, máme teraz prístup k hudbe viac ako kedykoľvek predtým. Internet vytvoril globálne trhovisko a globálnu pôdu pre hudbu. To je úžasná vec pre milovníkov hudby po celom svete. 

Musíme zabezpečiť, aby sme nestratili zo zreteľa tvorcov a interpretov v novej digitálnej ekonomike. Má ich postavenie vzhľadom na ich úlohu dostatočnú hodnotu v týchto nových systémoch? To je zásadná otázka. To je zásadné pre životaschopnú kultúru, ktorej tvorcovia, skladatelia, textári a umelci sú schopní sa pripojiť k slušnej ekonomickej existencii prostredníctvom ekonomických hodnôt, vyplývajúcich z ich hudby. Bez nich, nemáme hudbu.

Obrovské umelecké, osobné, sociálne a ekonomické úsilie smeruje do tvorby a realizácie hudby. Musíme nájsť spôsob, ako zabezpečiť jeho udržateľnosť v ekonomike. Moje posolstvo ku dňu Svetového dňa duševného vlastníctva je – neberte hudbu ako samozrejmosť; ceňte si ju!  

Zabezpečme, že naši hudobníci získajú férové postavenie v spoločnosti a že my ohodnotíme ich kreativitu a jej jedinečný prínos pre náš život. 

Po slávnostnom otvorení a následných príhovoroch hostí nasledoval v zasadačke ÚPV SR regionálny seminár s názvom Podnikanie v medzinárodnom kontexte. Regionálny seminár pripravil ÚPV SR v spolupráci so Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO), Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Jeho cieľom bolo oboznámiť podnikateľov a odbornú verejnosť strednej Európy, ako pri podnikaní prostredníctvom internetu neporušovať práva duševného vlastníctva a ktoré produkty a služby medzinárodných organizácií WIPO a OHIM im môžu pomôcť v podnikaní. 

WIPO zastupoval pán Anil Sinha, vedúci sekcie malých a stredných podnikov, z odboru podpory MSP a podnikania. Vo svojej prednáške sa zameral na úlohu WIPO pri podpore konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Vysvetlil, ako môžu krajiny profitovať zo zvýšeného úsilia pri tvorbe a komercializácii vedomostí (znalostí), schopnosť firmy si ich udržať a chrániť prostredníctvom nástrojov duševného vlastníctva, a tak si udržať pozíciu na trhu. WIPO pripravilo pre MSP stratégiu, politiku a prijateľné návody – metodiky na efektívne využívanie systému duševného vlastníctva.

OHIM Alicante zastupovala pani Janka Budovičová, ktorá je v súčasnosti do Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu vyslaná ako národná expertka. Pracuje v odbore európskej spolupráce, v centre vytvorenom na podporu implementovania spoločných konvergentných postupov národnými úradmi v rámci Kooperačného fondu. Vo svojej prezentácii vysvetlila systém spolupráce, obsah jednotlivých projektov a ich časový plán. Ide hlavne o harmonizáciu konaní, známkového triedenia výrobkov a služieb a spoločnú prax národných patentových a známkových úradov.

O tému podnikania prostredníctvom internetu s dôrazom na dodržiavanie práv duševného vlastníctva v národnom a aj v medzinárodnom kontexte sa vo svojich vystúpeniach podelili dvaja prednášajúci – JUDr. Zuzana Adamová, PhD. a Mgr. Martin Husovec. Poukázali na niektoré problémy, ktoré sa v praxi vyskytujú. Citovali konkrétne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a aj rozhodnutia našich súdov.

Prednáška pána Eduarda Szattlera nadväzovala na tému podnikanie na internete uvedením viac neúspešných príbehov. Zdôraznil, že je častým javom medzi podnikateľmi prísť si pre radu od odborníkov až keď je neskoro, a dochádza tak k porušovaniu práv duševného vlastníctva, ktoré je potom spojené so sankciami.

Elektronické služby úradu, ktoré poskytuje ÚPV SR, predstavil vo svojom vystúpení pán Vladimír Dropčo, pracovník odboru informatiky. Jeho prednáška bola zameraná na projekt „OPIS“, ktorý by sa mal ukončiť v roku 2016.

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK