Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štart inovácií na podporu rastu v Európe

13. 05. 2015

Logo Európskej komisieAk chce Európa viac inovovať a globálne konkurovať, treba spraviť viac pre podporu nápadov, ktoré idú proti prúdu, a pre ich následné komerčné využitie. Je to jeden zo záverov aktuálneho hodnotenia inovačných výsledkov v Európe.

Európska komisia zostavila prehľad výsledkov inovácií v EÚ na rok 2015, ktorý ukazuje, že celková miera inovácie v EÚ zostáva stabilná. Na inovačnej činnosti súkromného sektora sa však podpísala kríza: klesá počet inovačných firiem, investície do rizikového kapitálu, inovácie MSP, počet patentových prihlášok, vývoz high-tech výrobkov i predaj inovačných výrobkov. K zlepšeniu síce došlo v oblasti ľudských zdrojov, podnikových investícií do výskumu a vývoja, ako aj kvality vedy, no na posilnenie inovačného pokroku to nestačilo.

V celkovom rebríčku je opäť inovačným lídrom Švédsko, za ním nasleduje Dánsko, Fínsko a Nemecko. Najrýchlejšie napredujúcimi inovátormi sú Malta, Lotyšsko, Bulharsko, Írsko, Veľká Británia a Poľsko. V globálnom meradle EÚ stále zaostáva za USA, Japonskom a Južnou Kóreou.

Komisár Carlos Moedas zodpovedný za výskum, inováciu a vedu povedal: „Na posilnenie inovačnej schopnosti EÚ treba viac investícií, ale zároveň aj zlepšenie podmienok a jednotný európsky trh s inovačnými výrobkami a službami. Na úrovni EÚ na tom pracujeme a sme pripravení pomôcť členským štátom s reformami na posilnenie dosahu ich verejných investícií.“

V oblasti výskumu a inovácie bude kľúčový Európsky fond pre strategické investície – najmä z hľadiska obnovenia úrovne financovania rizikového kapitálu spred krízy. Komisia chce navyše využiť úniu kapitálových trhov, a tak sprístupniť podnikom (najmä MSP) ešte viac financií. Dôležitú úlohu pri stimulácii investícií bude zohrávať aj posilnenie synergií medzi programom EÚ na financovanie výskumu Horizont 2020 a štrukturálnymi fondmi.

Novým nástrojom politickej podpory pomôže Európska komisia členským štátom reformovať vnútroštátne systémy výskumu a inovácie a dodať potrebnú finančnú páku na štart podnikovej inovácie.

Neskôr v tomto roku sa v rámci stratégie jednotného trhu predstavia ďalšie kroky k vytvoreniu priaznivejšieho podnikateľského prostredia pre inovácie. Plánujú sa aj kroky na sfunkčnenie európskeho patentu s jednotným účinkom a väčšie prispôsobenie noriem potrebe inovácií.

Komisia zároveň podniká opatrenia na urýchlenie digitálnej transformácie priemyslu a vytvorenie podnikateľského prostredia, v ktorom budú inovačné podniky prosperovať – aj vďaka jednoduchej a cenovo dostupnej ochrane práv ich inovačného duševného vlastníctva.

Súhrnný inovačný index prehľadu, ako aj jednotlivé zhrnutia inovačných výsledkov všetkých 28 členských štátov a ďalších európskych krajín nájdete v informačnom liste.

 

Súvislosti

Ročný prehľad výsledkov inovácií v EÚ je komparatívnym hodnotením výsledkov členských štátov EÚ v oblasti výskumu a inovácií. Ide o užitočný nezáväzný nástroj, ktorý členským štátom pomáha vyhodnotiť silné a slabé stránky ich systémov podpory výskumu a inovácií a zistiť, na čo sa zamerať, aby sa výsledky zlepšili. Okrem členských štátov EÚ sa prehľad zaoberá Srbskom, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Tureckom, Islandom, Nórskom a Švajčiarskom. Obmedzenejší počet medzinárodne dostupných ukazovateľov zahŕňa aj Austráliu, Brazíliu, Kanadu, Čínu, Indiu, Japonsko, Rusko, Južnú Afriku, Južnú Kóreu a USA. Prehľad výsledkov na rok 2015 sprevádza dodatočná analýza, ktorá členské štáty zoraďuje z hľadiska jednotlivých ukazovateľov.

Prehľad výsledkov inovácií v EÚ pokrýva inovačný systém ako celok, pričom zahŕňa verejné i súkromné inovačné kapacity. Celkovo obsahuje 25 rôznych ukazovateľov pokrývajúcich externé podmienky na inovácie, mieru vlastnej inovačnej aktivity firiem a jej prínos pre celé hospodárstvo.

Viac informácií o prehľade výsledkov inovácií v EÚ nájdete na stránke:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4927_sk.htm

(IM)

 

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK