Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Na košickej univerzite sa transferuje cez spin-off

15. 06. 2015

Mgr. Eva Vašková

V predstavovaní  centier transferu technológií  sme aktuálne zavítali do Košíc. Na miesto, kde jedna iniciatíva dokázala nielen pomôcť univerzite legislatívne zastrešiť  transfer technológií, ale vďaka nej vznikol i samotný  útvar zodpovedný na tejto akademickej pôde za prenos výsledkov výskumu do praxe. Hovoríme o Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know how do praxe. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) má už viac ako päťdesiatročnú históriu. Vzdelávanie na aktuálne piatich fakultách  sa odráža  aj vo vedeckom výskume a jeho výsledky majú potenciál uspieť aj v praxi.

Niekedy stačí chcieť

A práve tento potenciál si dobre uvedomovala aj prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.,  prorektorka pre rozvoj.  V roku 2012 prišla s  myšlienkou, aby bol na univerzite zriadený útvar, ktorý by sa venoval podpore výskumu na univerzite z hľadiska následného využitia jeho výsledkov v praxi. “Na základe tejto iniciatívy, pani prorektorky Tkáčovej, vznikla pracovná skupina. Tá mala za úlohu identifikovať kľúčové body, potrebné na zriadenie útvaru transferu technológií,“ hovorí  RNDr. Peter Stefányi, PhD.  z Úseku pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe.

„Ako prioritná sa v tom čase ukázala potreba smernice o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ. Pracovná skupina za účasti právnikov z Právnickej fakulty UPJŠ vypracovala návrh smernice a postup jej schvaľovania orgánmi univerzity. Vypracoval sa tiež programový zámer vzniku Úseku pre transfer výsledkov výskumu a  know how do praxe,“ pokračuje Stefányi.

Podniknuté kroky mali aj svoje konkrétne výsledky. V máji 2013 sa oficiálne vydala Smernica o ochrane duševného vlastníctva na UPJŠ v Košiciach a súčasne sa pracovalo aj na vzniku rektorátneho úseku.  Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe vznikol mesiac po vydaní smernice, v júni 2013.

„Úsek je v priamej podriadenosti rektora univerzity. Vedie ho vedúci úseku a ďalšie personálne obsadenie tvorí právnik úseku, referent pre transfer v biomedicíne a referent pre transfer technológií. Všetky tieto pozície sú obsadené na čiastkové úväzky,“ objasňuje Stefányi.    

Po vzniku pracoviska bolo potrebné stanoviť si prioritné ciele. Tie sa týkali predovšetkým podpory komercializácie výsledkov akademického výskumu, manažmentu duševného vlastníctva, posilnenia spolupráce medzi univerzitou a partnermi z komerčnej sféry, vzdelávania v oblasti transferu technológií a popularizácie inovatívnych výsledkov výskumu.

„V úvode fungovania nášho úseku sa ukázalo ako dôležité najmä vytvorenie základných dokumentov potrebných v procese transferu technológií. Medzi prvými úsek vypracoval napríklad formulár pre nahlásenie vzniku duševného vlastníctva na univerzite,“ dopĺňa Stefányi.             

Úsek si hneď na začiatku určil svoje kľúčové kompetencie. Predovšetkým komunikovať s pôvodcami duševného vlastníctva (DV) na univerzite, vytvoriť katalóg DV, podporiť priemyselno-právnu ochranu niektorých vybraných výsledkov výskumu. Následne vyhľadávať investorov a identifikovať vhodnú formu komercializácie duševného vlastníctva univerzity.    

„Zo začiatku sme sa stretávali s nedôverou zo strany vedeckých pracovníkov. Samozrejme skúšali sme túto bariéru prekonať.  Zorganizovali sme seminár, ktorý by výskumných pracovníkov univerzity motivoval a informoval ich o výhodách a možnostiach, ktoré im prenos výsledkov ich vedeckej práce do praxe prináša,“ spomína na začiatky práce úseku Stefányi.   

Úsek uskutočnil aj úvodný audit duševného vlastníctva na univerzite. Identifikovali sa tak možné projekty, ktoré sú vhodné na priemyselno-právnu ochranu a následný transfer do praxe.      

 

Praktická spolupráca má výsledky

Prvotné kroky, ktoré univerzita urobila, ukázali na jednej strane jej odhodlanosť a schopnosť riešiť proces transferu výsledkov výskumu do praxe, na druhej strane však prišla aj  potreba odbornej spolupráce.

„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika podpísala s Centrom vedecko–technických informácií SR Zmluvu o poskytovaní expertných podporných služieb  v decembri 2013. V rámci spolupráce sme ako prvú aktivitu v priestoroch UPJŠ zorganizovali prezentáciu podporných služieb CVTI SR z oblasti transferu technológií, ktoré sú dostupné pracovníkom UPJŠ, a zároveň sme účastníkov informovali o možnostiach a nástrojoch dostupných na Národnom portáli pre transfer technológií – NPTT,“ hovorí o začiatkoch spolupráce Jaroslav Noskovič z Centra vedecko technických informácií SR (CVTI SR).    

Ako ďalej Noskovič uvádza, následne univerzita požiadala CVTI SR o spoluprácu pri vypracovaní rešerše na stav techniky a evaluácie novej technológie z Lekárskej fakulty UPJŠ, konkrétne nového humánneho probiotického laktobacilového kmeňa.  „Na základe výstupov našich služieb sme odporučili technológiu na zapojenie sa do procesu transferu do praxe aj s ďalšou podporou CVTI SR. Po dohode so zástupcami univerzity sme vyhľadali a dohodli spoluprácu s patentovým zástupcom, ktorý vypracuje patentovú prihlášku. Jej podanie očakávame v priebehu júna 2015,“  konkretizuje Noskovič.

Ďalšie kroky smerujúce ku komercializácii budú podľa jeho slov vykonávané v úzkej súčinnosti s pôvodcami technológie, nakoľko aktuálne spolupracujú s komerčnou spoločnosťou, ktorá už prejavila predbežný záujem o nadobudnutie práv k predmetnému vynálezu. „Dosiahnutím prvých pozitívnych výsledkov vzájomnej spolupráce sa otvárajú nové možnosti smerujúce k rozšírenému využívaniu výsledkov výskumno-vývojových aktivít UPJŠ v praxi, čo je prioritnou tak pre Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe, ako aj pre CTT pri CVTI SR,“ uzatvára Noskovič.

Aj pri ďalších  projektoch, ktoré úsek na univerzite identifikoval, sa už začala riešiť patentová ochrana. „Spomenúť môžeme napríklad projekt mikrodrôtov určených na bezkontaktné meranie parametrov v betóne. Tu sme ako univerzita získali podiel v podaní patentu v Španielsku. Ďalší patent plánujeme podať v Českej republike. Projekt je zameraný na technickú inováciu elektrochirugického operačného nástroja, ktorý je používaný pri operáciách pečene,“ dopĺňa opäť Stefányi.

 

Univerzitný spinn-off

Realizované projekty postavili pred úsek novú výzvu. Bolo ňou vytvorenie platformy, ktorá by zastrešovala  zmluvnú spoluprácu, testovacie laboratórium pre projekty s komerčným potenciálom a možnosti vzniku takzvaných start-up a spin-off firiem na pôde univerzity. Úsek pre transfer výsledkov výskumu a  know how do praxe  bol aktívny pri tvorbe koncepcie dcérskej firmy UPJŠ ako nosného nástroja  pre  zabezpečenie potrebných krokov na realizáciu komercializácie vybraných technológií. Podieľali sme sa na návrhu dokumentov tejto dcérskej firmy a tiež sme sa angažovali pri tvorbe postupov jej samotného založenia.  Stopercentná dcérska firma univerzity pod obchodným názvom SAFTRA, s. r. o. vznikla na jeseň roku 2013,“  približuje Stefányi.     

Na pôde univerzity vznikol dokument určujúci pravidlá pôsobenia firmy. Takýmto spôsobom sa podchytilo nielen samotné fungovanie spoločnosti, ale aj realizácia projektov v tejto firme.

Tlak na vznik firiem s účasťou zamestnancov univerzity, takzvaných spin-off firiem, priniesol potrebu koncepčného prístupu k týmto spoločnostiam. Univerzita sa pre zjednodušenie postupov rozhodla, že firmy tohto typu budú vznikať ako spoločnosti s majetkovou účasťou dcérskej firmy SAFTRA, s. r. o.       

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK