Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Informačný deň programu COST v CVTI SR

08. 07. 2015

Informačný deň programu COST, v popredí minister Juraj Draxler

Za prítomnosti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, popredných predstaviteľov programu COST z Bruselu a slovenských vedcov sa 20. marca 2015 v  priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava uskutočnil Informačný deň programu COST (COST Info Day).

Minister školstva Juraj Draxler diskutoval na podujatí so slovenskými vedcami o možnosti spolupráce v rámci európskej vedy. Centrum vedecko-technických informácií SR sa tak stalo miestom brainstormingu i prezentácie prípadových štúdií, ako sa môžu slovenskí vedci úspešne pripojiť k európskej vede.

O tom, čo je to program COST, jeho výhody i spôsob fungovania, ale aj informácie, ako sa stať jeho súčasťou a pripraviť úspešný vedecký návrh, na pôde CVTI SR diskutovali zástupcovia asociácie COST, kancelárie SLORD v Bruseli, CVTI SR a ministerstva školstva spolu s prítomnými vedcami.

 „COST je užitočným rámcom, vďaka ktorému si môžu slovenskí výskumníci vytvárať partnerstvá s inými výskumníkmi, a takto sa úspešne vo forme konzorcií zapájať do európskych projektov“, stručne charakterizoval význam programu minister školstva Juraj Draxler a dodal: „som rád, že máme aktivity, ktoré informujú slovenských vedcov, ako sa úspešne zapájať do jednotlivých akcií COST-u a dúfam, že im to úspešne pomôže stať sa súčasťou veľkých európskych výskumných projektov v rámci Horizontu 2020.“

Program COST (European Cooperation in Science and Technology) je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách umožňujúci koordináciu národne financovaného výskumu na európskej úrovni. COST prispieva k redukcii fragmentácie investícií do európskeho výskumu a k otvoreniu Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce.

Viac informácií o programe COST je dostupných tiež na http://www.cost.eu.

Program COST vyhlásil začiatkom tohto roka nové výzvy na podávanie projektov, do ktorých sa môžu zapojiť vedci a výskumníci zo všetkých sektorov vrátane súkromných firiem, o čom sa diskutovalo aj v rámci programu podujatia.

V rámci informačného dňa sa účastníci podujatia dozvedeli všetky informácie o programe COST priamo od zástupcov tohto programu v Bruseli, t. j. o vyhlásených a pripravovaných výzvach, ako sa majú pripraviť projekty, ako aj  skúsenosti úspešných slovenských výskumníkov s akciami programu COST.

COST zohráva dôležitú úlohu v budovaní Európskeho výskumného priestoru a podporuje mobilitu výskumníkov v rámci Európy a excelenciu v nasledujúcich oblastiach:

• Biomedicína a molekulárne biovedy
• Výživa a poľnohospodárstvo
• Lesy, ich produkty a služby
• Materiály, fyzika a nanovedy
• Chémia a molekulárne vedy a technika
• Vedy o zemskom systéme a riadenie životného prostredia
• Informačné a komunikačné technológie
• Doprava a rozvoj urbanizmu
• Jednotlivci, spoločnosti, kultúry a zdravie

COST sa bude zameriavať tiež na vyššie zapojenie nových členských krajín do ERA, a to aj špecifickými výzvami.

Vo všetkých deviatich oblastiach malo Slovensko na konci minulého roka zastúpenie v riadiacich výboroch MC (Management Committee) vo viac ako 80 akciách z celkového počtu približne 235 akcií.

Podujatie zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR v zastúpení Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a Kancelárie národných kontaktných bodov Horizontu 2020.

Slovensko v súčasnosti participuje na 147 akciách COST a v porovnaní s rokom 2012 zvýšilo účasť v týchto akciách o 70 percent, čo znamená, že má účasť v približne polovici z celkového počtu akcií COST. 

 

logá pre COST INFO DAY v CVTI SR

 

V prípade otázok týkajúcich sa podujatia, môžete sa kontaktovať prostredníctvom e-mailu slord@cvtisr.sk.


Program
     


Zdroje:

Aktualita MŠVVaŠ SR zo dňa 20. 3. 2015

SLORD

Foto: MŠVVaŠ SR

Spracovala: Mária Izakovičová

 

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, konferencie, projekty

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

TECH INNO DAY 2019

Správa o podpore transferu technológií za rok 2018

Spolupráca s UVP TECHNICOM

Videotip

Využívate služby Národného portálu pre transfer technológií?

Áno - 50%
Nie - 49%

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK