prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

20. 04. 2015

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ CVTI SRVážené dámy, vážení páni, milí priatelia,

do rúk sa vám dostáva prvé tohtoročné číslo nášho bulletinu zameraného na problematiku transferu technológií. Sme radi, že časopis si počas svojej, zatiaľ nie príliš dlhej, histórie našiel svojich verných priaznivcov, ktorých rady sa postupne rozrastajú. Dúfame, že tento pozitívny trend si udržíme aj v roku 2015.

Transfer technológií sa medzičasom stal relatívne známym pojmom v kruhoch odbornej verejnosti na Slovensku, neskromne sa nazdávame, že sme k tomu svojou troškou prispeli aj my prostredníctvom národného projektu NITT SK.

Ako viacerí z vás vedia, v rámci projektu je jedna samostatná aktivita venovaná práve zvyšovaniu povedomia o dôležitosti a význame transferu technológií pre rozvoj znalostnej spoločnosti. V rámci odborných tém sme tak spoločne postupne prešli od vysvetľovania významu a obsahu pojmu „transfer technológií“ k podrobnému skúmaniu a popisovaniu jednotlivých aspektov tohto bezpochyby veľmi náročného procesu. V mnohom sú nám inšpiráciou práve skúsenosti z vyspelých krajín sveta, kde sa touto problematikou zaoberajú už dlhé desaťročia.

Dovolíme si tvrdiť, že k zvyšovaniu povedomia, ako i k samotnej podpore transferu technológií výrazne dopomohli prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, alokované v rámci operačného programu Výskum a vývoj. Aktuálne programovacie obdobie sa síce chýli ku koncu, našťastie sa však transferu technológií dostalo dostatočnej pozornosti aj v programovacom období 2014 – 2020, v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Práve k spusteniu tohto programu sa v januári t.r. konala v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR odborná konferencia.

Okrem iného tu odzneli aj informácie o zamýšľaných projektoch na podporu výskumu, vývoja, inovácií a technologického rozvoja. Intenzívna pozornosť bola venovaná aj problematike podpory začínajúcich a potenciálnych inovatívnych podnikateľov. Zorganizovali sme aj konferenciu k účasti SR v programe Európskej komisie Horizont 2020, v rámci oficiálneho predstavenia činnosti Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) slovenskej odbornej verejnosti. Obe tieto udalosti vám podrobnejšie približujeme v rámci Aktuálnej témy tohto vydania TTb-čka.

Tešiť sa samozrejme môžete aj na ďalšie zaujímavé informácie, postrehy a spracované odborné
témy v rámci pravidelných rubrík časopisu.

Prajeme vám príjemné a najmä inšpiratívne čítanie.

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ CVTI SR

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ