Nové granty pomôžu pri zmenšovaní rozdielov v oblasti excelentnosti výskumu v rámci Európy

05. 03. 2015

Tlačová správa Európskej komisie, 30. 1. 2015, Brusel

Logo Európskej komisieEurópska únia  informovala 30. januára 2015 o nových grantoch, ktoré pomôžu zmenšiť rozdiely v oblasti excelentnosti výskumu medzi členskými štátmi a posilniť konkurencieschopnosť a rast v Európe. Nový nástroj na spájanie do tímov, v rámci ktorého sa tieto granty udeľujú, pomôže zlepšiť výsledky výskumu a zvýšiť investície v krajinách, ktoré majú nižšie hodnotenie v oblasti excelentnosti výskumu. Vďaka finančným prostriedkom z programu Horizont 2020 bolo teraz z takýchto krajín vybraných 31 projektov, v rámci ktorých sa majú pripraviť operačné plány pre nové centrá excelentnosti, ktoré sa realizujú prostredníctvom spájania sa do tímov so špičkovými inštitúciami z celej Európy.

Carlos Moedas, európsky komisár pre výskum, vedu a inovácie, povedal: „Stručne povedané chceme, aby z finančných prostriedkov programu Horizont 2020 malo prospech čo najviac európskych univerzít a výskumných ústavov. Naším cieľom je, aby v oblasti výskumu a inovácií nezaostávala žiadna časť Európy. Spájanie do tímov nám pomáha tento cieľ dosiahnuť vytváraním partnerstiev medzi najkvalitnejšími inštitúciami a inštitúciami s najväčším potenciálom. Program Horizont 2020 podporuje excelentnosť a predovšetkým snahu o jej dosiahnutie.“

Prvé projekty v rámci spájania do tímov, ktoré boli vybrané na financovanie, povedú výskumné inštitúcie alebo agentúry, prípadne celoštátne alebo regionálne orgány. V prvej etape tohto opatrenia bude na projekty vyčlenených celkovo 14,5 milióna EUR (maximálne 500 000 EUR na projekt), ktoré sú určené na vypracovanie operačných plánov pre nové centrá excelentnosti alebo aktualizáciu existujúcich plánov.

Medzi financované projekty patria partnerstvá z celej Európy. Napríklad Slovinský inštitút sa spojí do tímu s Karolínskym inštitútom vo Švédsku s cieľom vytvoriť centrum excelentnosti v oblasti lekárskych inovácií. Ďalší úspešný návrh predstavuje úsilie Bulharského inštitútu zriadiť centrum excelentnosti v oblasti udržateľných technológií na biologickej báze v partnerstve so Spoločnosťou Maxa Plancka v Nemecku.

Súvislosti

Spájanie do tímov zohráva dôležitú úlohu v snahe EÚ využiť potenciál Európy v oblasti výskumu a inovácií. Medzi oprávnené členské štáty v rámci tejto iniciatívy patria všetky štáty, ktoré pristúpili k EÚ po roku 2004 plus Portugalsko a Luxembursko, ako aj osem krajín pridružených k programu Horizont 2020, ktoré nie sú členmi EÚ. Spájanie do tímov im pomôže rozvinúť novú spoluprácu, vybudovať nové vedecké siete a využiť nové trhové príležitosti.

Všetky projekty vyberajú na základe štandardných postupov programu Horizont 2020 nezávislí odborníci. Opatrenie pozostáva z dvoch etáp. Financie sa v prvej etape poskytujú na vypracovanie „plánu činnosti“ budúceho centra. V druhej etape sa po procese konkurenčného preskúmania môže z týchto projektov vybrať maximálne 10, ktoré získajú ďalšie prostriedky na realizáciu centra. Objem finančných prostriedkov na návrhy v rámci prvej etapy (zo 169 predložených projektov bolo vybraných 31) predstavuje 14,5 milióna EUR a pre druhú etapu je v súčasnosti určených okolo 87 miliónov EUR. Súčinnosť medzi spájaním do tímov a kohéznou politikou môže tiež umožniť projektom v druhej etape využívať prostriedky zo štrukturálnych fondov, ktoré sú dostupné na realizáciu centier excelentnosti a na financovanie infraštruktúry a veľkých zariadení, pre ktoré nie sú granty na spájanie do tímov určené.

V rámci programu EÚ na financovanie výskumu Horizont 2020 budú k dispozícii finančné prostriedky až vo výške 800 miliónov EUR, z ktorých budú financované opatrenia na zvýšenie účasti členských štátov, ktoré majú v oblasti výskumu slabšie výsledky. Takéto opatrenia zahŕňajú spájanie do tímov, partnerstvá (vytváranie inštitucionálnych sietí, ktorých súčasťou je podpora výmeny zamestnancov, odborné poradenstvo a pomoc), ako aj osobitné financovanie, napr. v rámci nového nástroja pre vedúcich výskumných pracovníkov.

 

Ďalšie informácie

Príloha: Zoznam projektov vybraných v prvej etape (v angličtine)

Výzva v rámci nástroja na spájanie do tímov na účastníckom portáli programu Horizont 2020

Horizont 2020

 

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_sk.htm

(IM)

 

 

 

Kľúčové slová:
inovácie , výskum a vývoj

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ