Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020

17. 04. 2015

Spracovala: Mária Izakovičová

Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SRDňa 16. januára 2015 sa v Centre vedecko-technických informácií SR uskutočnilo oficiálne otvorenie Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj (SLORD). Organizátormi podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária pre výskum a vývoj.

Cieľom podujatia bolo priblížiť vedcom a výskumníkom dôvody založenia  Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020. Účastníci sa mohli  dozvedieť, ako im môže SLORD pomôcť pri ich snahách participovať v celoeurópskych projektoch. Podujatie bolo  interaktívne a podľa očakávaní zapojilo sa aj publikum.

Podujatie chcelo priniesť  prvé výsledky a skúsenosti s Horizontom 2020, a to v rámci dvoch diskusných panelov.

Prvý panel „Stratégie účasti v rámcových programoch“ vniesol  pohľad zo všetkých hlavných sektorov na to, aké procesy a iniciatívy nastavujú univerzity, Slovenská akadémia vied a firmy pri účasti v Horizonte 2020. Zároveň otvorilo diskusiu o tom, čo sú základné prekážky našej participácie v rámcových programoch. Cieľom panelu bolo identifikovať:

 • najlepšiu prax pri zapájaní sa do Horizontu 2020
 • stratégie aké volia jednotlivé inštitúcie pri účasti v Horizonte 2020
 • motiváciu pre inštitúcie a výskumníkov

prvá panelová diskusia

Zľava: Igor Kočiš, CEO, GA Drilling; Ján  Čelko, prorektor, Žilinská univerzita v Žiline; Vladimír Šucha, generálny riaditeľ, Joint Research Centre; Dušan Šándor, 1. tajomník, Stále zastúpenie SR pri EÚ; Karol Fröhlich, člen predsedníctva, Slovenská akadémia vied; Dušan Meško, prorektor, Univerzita Komenského v Bratislave; Stanislav Biskupič, prorektor, Slovenská technická univerzita

Druhý panel „Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčaniapriniesol  pohľad vedcov, ktorí sú dlhodobo aktívni v rámcových programoch, ako aj pohľad postdoktoranda, ktorý získava prvé skúsenosti z projektov. Cieľom panelu j bolo identifikovať:

 • základné predpoklady úspechu v Horizonte 2020
 • skúsenosti s nastavením výziev a prípravou projektov
 • skúsenosti s hodnotením projektov
 • hlavné chyby, ktorým je potrebné sa vyhnúť pri príprave projektov

druhá panelová diskusia

Zľava: Patrik Helmich, MŠVVaŠ SR; Radoslav Delina, Technická univerzita v Košiciach; Vladimír Bužek, Fyzikálny ústav SAV;  Daniel Straka, vedúci Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj;  Alexandra Bitušíková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Daniela Macáková, Ardaco, a. s.; Martin Weis, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Program

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na nový rámcový program pre výskum a inovácie – Horizont 2020.

 Ciele:

 • Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja
 • Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou
 • Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenskými výskumníkmi a inovátormi
 • Podpora a lobbing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných a inovačných politík
 • Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni
 • Vytvorenie zázemia pre slovenské výskumné a inovačné inštitúcie v Bruseli
 • Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác
 • Poskytovanie konzultácií pre slovenských výskumníkov

 Služby:

Styčná kancelária poskytuje služby v troch oblastiach:

Informovanie

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov, najmä Horizontu 2020, slovenskej výskumnej komunite
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja
 • Poskytovanie informácií o slovenskom výskume a inováciách

Podpora pri príprave výskumných a inovačných projektov

 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí
 • Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy
 • Účasť na podujatia, aktivitách a rokovaniach v Bruseli a poskytovanie informácií slovenským výskumníkom a stakeholderom
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli

Propagácia slovenského výskumu a vývoja

 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli

Styčná kancelária poskytuje slovenským výskumníkom, ako aj výskumníkom pôsobiacim na Slovensku svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaŠ SR.

Zdroje:

leták (EN)

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

 Foto: CVTI SR

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ