Konferencia k operačnému programu Výskum a inovácie 2014 – 2020

17. 04. 2015

Z podkladov MŠVVaŠ spracovala: Mgr. Mária Izakovičová

V stredu 21. januára 2015 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutočnila Konferencia k predstaveniu operačného programu Výskum a inovácie a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVaŠ SR) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR). Konferencii predchádzala tlačová konferencia, na ktorej vystúpili minister školstva Juraj Draxler, minister hospodárstva Pavol Pavlis a zástupca Európskej komisie Christopher Todd.

Operačný program Výskum a inovácie pre roky 2014 – 2020 má posilniť výskum technologického rozvoja i inovácií a zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov na Slovensku. Vďaka nemu sa môže u nás vytvoriť aj 4 000 pracovných miest,  zhodne vyhlásili zástupcovia rezortu školstva, hospodárstva a Európskej komisie.

tlačová konferencia: minister školstva Juraj Draxler, minister hospodárstva Pavol Pavlis a zástupca Európskej komisie Christopher Todd

Podľa ministra školstva Juraja Draxlera sú tri štvrtiny finančných prostriedkov určené na posilnenie výskumu a inovácií. Zvyšnou častou sa má podporiť zlepšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Z tohto hľadiska budú podporené aktivity aj v Bratislavskom kraji, keďže väčšina výskumných a vedeckých inštitúcií je práve tu.
„Pri príprave tohto programu sme intenzívne spolupracovali s podnikateľskou sférou. Považovali sme to za pozitívny fakt pri jeho príprave. Je totiž dôležité, aby sme prepojili akademické prostredie s podnikateľskou sférou," skonštatoval minister školstva. Podľa jeho slov sa majú oproti minulému operačnému obdobiu zaviesť kvalitatívne zmeny a zefektívniť vyhlasovanie výziev. Taktiež by sa mala znížiť aj miera byrokracie.

Minister hospodárstva Pavol Pavlis uviedol, že primárnym cieľom jeho rezortu v tomto smere je ponúknuť slovenským živnostníkom, firmám a podnikateľom nové nástroje pre rast a rozvoj. „Chceme skrátiť cestu od inovatívnej myšlienky, až po jej konkrétnu realizáciu," vysvetlil. Rezort hospodárstva podľa neho prvýkrát presadil, aby sa o tieto prostriedky z Európskej únie mohli uchádzať aj veľké podniky. Minister Pavlis tiež predpokladá, že vďaka novému operačnému programu sa vytvorí minimálne 4000 pracovných miest.

Zástupca Európskej komisie Christopher Todd považuje tento program za fantastickú možnosť pre Slovensko z viacerých dôvodov. Podľa neho je tu dôraz kladený na aplikovaný výskum. „Teda, aby bolo možné pretaviť výsledky výskumu do obchodovateľného tovaru alebo vytvárania pracovných miest," vysvetlil. Myslí si, že vďaka tomu sa podľa neho berie ohľad aj na budúcnosť vývoja slovenských regiónov. Zvýšiť sa podľa neho majú investície do výskumu a inovácií, čo je prioritou Európskej únie. Pozitívom by malo byť aj to, že jednotlivé zapojené projekty musia byť viac cielené.

Operačný program Výskum a inovácie

Európska komisia schválila  operačný program Výskum a inovácie (OPVaI) 28. októbra 2014. Ide o spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Tento program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.
Celková alokácia OP VaI za zdroje EÚ predstavuje 2 266 776 537,00 EUR, (bez národného spolufinancovania) z toho viac ako tri štvrtiny všetkých finančných prostriedkov sú určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvyšná časť je alokovaná na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

 Globálny cieľ OP VaI:

Vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre všetky relevantné subjekty a podpora zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

 Ktorý výskum je možné podporiť

V zmysle striktnej požiadavky Európskej komisie je možné podporovať výskum z nového OP VaI výhradne len v oblastiach výskumnej špecializácie, t. j. 5 oblastí (IKT, materiálový výskum, udržateľná energetika, biomedicína a biotechnológie, pôdohospodárstvo a životné prostredie.)

 Účastníci konferencie sa zoznámili s viacerými témami, ktoré sa týkali nového programu. Celkovo odznelo 9 prednášok.

Základná štruktúra operačného programu Výskum a inovácie, princípy a zmeny oproti programovému obdobiu 2007 – 2013
Ako prvá vystúpila Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR. 
V prezentácii predstavila Základnú štruktúru OP VaI – subjekty zodpovedné za implementáciu, hovorila o základných princípoch a zmenách oproti programovému obdobiu 2014 –  2020, priniesla prehľad finančných prostriedkov OP VaI  a zdôraznila vytvorenie systémového nastavenia pre inovatívne myšlienky.

Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR
Vo svojej prednáške predstavil poslanie a činnosť CVTI SR, bežiace národné projekty CVTI SR v rámci OP VaV a pripravované národné projekty v rámci OP VaI. Ján  Turňa tiež predstavil podrobnejšie národné projekty za MŠ VVaŠ SR t. j. projekty realizované v CVTI SR a zdôraznil, že v novom programovacom období by sa malo na tieto úspešné projekty nadviazať. Podľa jeho vyjadrení budú pokračovať na novej platforme, ktorá vyplýva z koncepcie nového obdobia.

Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR

Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) predniesla  Barbara Líšková zo SIEA

Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Slovak Business Agency (SBA) predstavil Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia SBA.

Plánované aktivity MŠVVaŠ SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR,  vystúpila aj v ďalšej prednáške, kde podrobnejšie rozvinula tému o základných princípoch a zmenách oproti programovému obdobiu 2007 – 2013, hovorila o plánovaných aktivitách MŠVVaŠ SR, ktoré rozdelila  do štyroch skupín:

 • systémové opatrenia (národné projekty)
 • podpora účasti v projektoch medzinárodnej spolupráce
 • podpora akademickej infraštruktúry a výskumných aktivít
 • podpora spolupráce akademickej sféry a podnikateľskej sféry

Plánované aktivity MH SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie
Boris Huslica, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR hovoril vo svojej prednáške čo je cieľom časti OP VaI v gescii MH SR, vymenoval subjekty zodpovedné za implementáciu/základnú štruktúru OP a prezentoval novinky v OP VaI v porovnaní s OP KaHR  (operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), a to:

 • osobitnú širokospektrálnu podporu MSP (malých a stredných podnikov), začínajúcich aj existujúcich, s dôrazom na zvyšovanie ich konkurencieschopnosti;
 • podporu sieťovania podnikov, vrátane klastrov a technologických platforiem, zapojených do VVaI aktivít;
 • vytvorenie mechanizmov zvyšovania povedomia o potrebe ochrany práv duševného vlastníctva, ako aj priame mechanizmy ochrany v rámci EPO (European Patent Office);
 • možnosť podpory projektov realizovaných v rámci BSK (Bratislavského samosprávneho kraja);
 • zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ;
 • podporu alternatívnych foriem podnikania;
 • priame prepojenie na štátnu inovačnú politiku prostredníctvom RIS3 SK (Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky);
 • dôraz na obsahové výstupy projektov.

Podpora v rámci Horizontu 2020
Stanislav Sipko, poradca ministra, MŠVVaŠ SR vo svojej prednáške priblížil pozadie programu Horizont 2020, ktorý stojí na troch základných pilieroch ako je excelentná veda, vedúce postavenie v priemysle, a o spoločenských výzvach.

Program COSME – nástroj na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
priblížil Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia, SBA

Irena Fonodová, výkonná riaditeľka, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu prednášala na tému: Podpora v rámci programu Erasmus+ 2014 – 2020

Stanislav Sipko, poradca ministra, MŠVVaŠ SR sa zameral v ďalšej prednáške na tému: Možnosti synergického financovania z EŠIF vo vzťahu k Horizontu 2020, COSME, Erasmus+ a iným programom EÚ

Veronika Paľková, riaditeľka odboru pre operačný program Vzdelávanie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR vystúpila s prednáškou: Synergie operačného programu Ľudské zdroje s operačným programom Výskum a inovácie

Účasníci konferencie

Slovensko a OP VaI:

Slovenský národný inovačný systém podporovaný politikami vzdelávania, výskumu, vývoja, inovácií a podpory MSP, patrí k najmenej rozvinutým v Európskej únii (ďalej len „EÚ“) z hľadiska jeho výkonnosti, riadenia a synergickej implementácie, čo implikuje potrebu zmeny. V rámci hodnotenia inovačnej výkonnosti krajín sa SR umiestnilo na 21. mieste medzi miernymi inovátormi.

Zo zmeneného prístupu k riadeniu uvedených štátnych politík a efektívnejšej realizácie ich opatrení a aktivít zameraných na integrovanie a silnejšie prepojenie týchto politík a ich realizácie vychádza aj koncepcia OP VaI, prostredníctvom ktorej bol po prvýkrát zadefinovaný spoločný programový dokument ministerstiev zodpovedných za realizáciu štátnych politík v oblasti vzdelávania, VVaI a podpory MSP takým spôsobom, aby sa dosiahol vzájomný synergický efekt medzi uvedenými oblasťami inovačného systému.

 OP VaI je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky" („RIS3 SK"). OP VaI je postavený na identifikovaných silných stránkach a reflektuje nielen existujúci stav, ale aj potenciál SR.

Hlavným zámerom RIS3 SK je „podnietiť štrukturálnu zmenu slovenskej ekonomiky smerom k rastu založenému na zvyšovaní inovačnej schopnosti a excelentnosti vo VaI s cieľom podporovať udržateľný rast príjmov, zamestnanosti a kvality života“. K tomuto zámeru bude OP VaI prispievať podporou kvalitného/excelentného výskumu – ako nevyhnutnej podmienky pre budúce high tech inovácie v dlhšom časovom horizonte, experimentálneho vývoja s reálnou šancou transferu získaných poznatkov do budovania konkurencieschopnej podnikovej sféry (najmä MSP) prostredníctvom podpory zavádzania inovácií a aktívnej spolupráce medzi podnikmi, výskumno-vývojovými centrami a vzdelávaním. To by malo viesť k rozvoju inovovaných a nových produktov a služieb, prenosu technológií a poznatkov do praxe, inovácii procesov a vytváraniu sietí na zdieľanie informácií. Špeciálna pozornosť bude venovaná lepšej previazanosti MSP v rámci dodávateľských reťazcov v SR.

SR potrebuje zvýšiť výkonnosť svojej ekonomiky prostredníctvom podpory jednotlivých elementov národného inovačného systému a jeho výstupov. Tento bol v rokoch 2007 – 2013 podporovaný primárne z OP implementovaných MŠVVaŠ SR a MH SR.

Zdroje:
MŠVVaŠOperačný program Výskum a inovácie
https://www.minedu.sk/operacny-program-vyskum-a-inovacie/

Prezentácie z konferencie
https://www.minedu.sk/1-konferencia-21012015/

Foto: Ing. Alena Oravcová

Logá konferencie

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ