Expertné podporné služby Centra transferu technológií (5)

13. 03. 2015

Ing. Silvester Sališ
[silvester.salis@cvtisr.sk]


Posledný kvartál úspešného roka pre Centrum transferu technológií pri CVTI SR priniesol opäť niekoľko nových adeptov na komercializáciu duševného vlastníctva z našich verejných výskumných inštitúcií. Veľká chvála patrí Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, z ktorej prichádza čoraz viac zaujímavých projektov zo širokej škály výskumných oblastí, od technických riešení využiteľných v obchode alebo prvotného spracovania poľnohospodárskych produktov až po aplikovateľné poznatky správania sa živočíšnej i rastlinnej sféry. V jesennom období sme získali ďalšie projekty od našich partnerov, akými sú Slovenská akadémia vied a Žilinská univerzita. Nakoľko väčšina nových projektov je v štádiu evaluácie alebo tesne pred podaním konkrétnej ochrany duševného vlastníctva, vyberáme len tie, ktoré procesom ochrany prešli a môžu byť zverejnené.

Názov technológie: Zariadenie pre hodnotenie tribokoróznych vlastností s priamočiarym vratným pohybom trecieho člena
Inštitúcia: Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
Pôvodcovia: doc. Ing. Jozef Bronček, PhD., doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD., doc. Ing. Martin Žarnay, PhD. a Ing. Tomáš Crkoň

Zo súčasného stavu techniky sú známe spôsoby ako skúmať tribokorózny proces a sú známe aj zariadenia na ich vykonávanie. Vždy ide o vytvorenie klznej dvojice – tribologického uzla v korozívnom prostredí, s možnosťou modelovať procesy trenia a opotrebenia a merať a zaznamenávať parametre týchto procesov. U tribokoróznych procesov, pretože ide aj o elektrochemické deje,  je potrebné okrem mechanických veličín, síl a rýchlostí, zaznamenávať aj parametre elektrických potenciálov vznikajúcich a zanikajúcich medzi skúšanými materiálmi. Jedným z vylepšení oproti existujúcim spôsobom je vyriešenie problému obmedzeného priestoru pre umiestnenie elektród alebo splnenie požiadavky na presne definovaný vratný pohyb na rovinnej dráhe s definovaným a nastaviteľným priebehom rýchlosti. Zároveň je zabezpečená možnosť nastavenia prítlačnej sily, možnosť merania a registrácie síl trenia a možnosť regulácie rýchlosti. Tým, že zariadenie analyzuje povrchy rôznych materiálov, sa stáva využiteľným výrobcami a vývojármi kovových, plastových, keramických a rôznych iných materiálov, ktorých vlastnosti môžu byť ovplyvnené mechanickým a chemickým zaťažovaním.

 

Názov technológie: Technológia prípravy optických vlnovodných väzobných členov zo siloxánových polymérnych vlákien
Inštitúcia: Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta
Pôvodcovia: prof. Mgr. Ivan Martinček, PhD., prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD., a Ing. Peter Gašo

Ide o technické riešenie prípravy optických vlnovodných väzobných členov pomocou siloxánových polymérnych vlákien, založenom na vhodnom spájaní čiastočne vytvrdnutých siloxánových polymérnych vlákien. Väzobné členy, podobne ako aj optické vlákna vyrobené  zo siloxánových polymérov, nachádzajú svoje uplatnenie najmä v oblasti fotoniky, vláknovej optiky ako komponenty do elektronických zariadení a senzorov v telekomunikačnom a elektronickom priemysle alebo v senzorovej technike. Výhoda predmetnej technológie spočíva v uplatnení nových materiálov použitých pri výrobe obdobných súčiastok, ktoré sú ekonomicky výhodnejšie a disponujú porovnateľnými parametrami účinnosti.  Ďalšou výhodou je ich tvarovanie do požadovanej formy bez mechanického poškodenia, možnosť prispôsobenia parametrov požadovaným hodnotám a  existujúcim výrobným procesom.

 

Názov technológie: Zariadenie na prenos tepla do akumulátora tepla bez obehového čerpadla so samoregulovateľnou nastaviteľnou teplotou vody v akumulátore tepla.
Inštitúcia: Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
Pôvodcovia: prof. RNDr. Milan Malcho, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. a Ing. Stanislav Gavlas, PhD.

Zariadenie na prenos tepla do akumulátora tepla bez obehového čerpadla so samoregulovateľnou nastaviteľnou teplotou vody v akumulátore tepla môže byť využívané v rôznych aplikáciách ako dodatočný zdroj tepla, ktoré využíva iné odpadové teplo ako zdroj pre ohrev kvapaliny, ktorá je súčasťou vykurovacieho systému. Zariadenie je možné aplikovať do rôznych kúrenísk, na krbové vložky a krbové kachle, na sporáky s komínovou vložkou a iné tepelné zdroje horúcich spalín, akými sú napríklad dieselové motory a podobne. Vyžaduje si však odbornú inštaláciu, nakoľko celý systém musí byť parotesný bez prístupu iných látok alebo napríklad vzduchu. Výhoda technológie spočíva v systéme bez obehového čerpadla so samoregulačným mechanizmom. Zariadenie má malú hmotnosť, má rýchly tepelný efekt a nízke náklady na údržbu, dlhú životnosť a svojou činnosťou nezaťažuje životné prostredie.

 

Názov technológie: Vysoko citlivý polovodičový detektor plynov pracujúci na izbovej teplote
Inštitúcia: Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Pôvodcovia: Prof. Peter Kuš, DrSc., Prof. Andrej Plecenik, DrSc. a kol.

Vysoko citlivý polovodičový detektor plynov predstavuje senzor redukčných plynov – primárne plynného vodíka, ako jedného z najvýznamnejších a najperspektívnejších zdrojov energie s vysokým spalným teplom a nízkou minimálnou zápalnou energiou. Tento plyn sa v súčasnosti využíva napríklad pri tavení kovov, v sklárskom priemysle, pri spracovaní polovodičových materiálov, ťažbe ropy, v chemickom priemysle,  ale aj v biomedicíne, ochrane životného prostredia, pri indikácii určitých typov bakteriálnych infekcií a v automobilovom priemysle. V súčasnosti existuje veľa typov komerčne dostupných vodíkových detektorov, ktorých využiteľnosť je však obmedzená viacerými faktormi. Predmetná technológia predstavuje technické riešenie polovodičového detektora, ktoré nevykazuje väčšinu existujúcich  obmedzení.

 

 

 

Tlač    
Facebook Twitter LinkdeIN

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II
Investícia do vašej budúcnosti | Tento projekt je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja | www.opii.gov.sk
Národný infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku | Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ